PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (225-232)
Model spędzania czasu wolnego współczesnej rodziny a kształtowanie zachowań zdrowotnych dziecka – zarys problematyki
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
ABSTRACT
Leisure contemporary Polish family was dominated by popular media hype and consumerism. In an attempt to evaluate existing research on the forms and methods of leisure, it is noted that there are no answers to many questions related to leisure and family in terms of the risks to its irrational use. The family as a child's first and closest to the environment and education, is an important stimulus for the comprehensive development and shaping attitudes in the next life. Also affect future health behavior, the child will acquire a specimen in the process of socialization and education.
 
REFERENCES (10)
1.
J. Izdebska, Wypoczynek współczesnej polskiej rodziny – istota, cechy charakterystyczne, próba typologii, [w:] Czas wolny w różnych jego aspektach, J. Kędzior i M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Wrocław 2000, s. 24.
 
2.
J. Danecki, Czas wolny – mity i potrzeby, Warszawa 2004, s. 68.
 
3.
J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Białystok 2000, s. 12.
 
4.
J. Kędzior, Wzory wypoczynku rodzinnego na przykładzie mieszkańców Wrocławia, [w:] Czas wolny w różnych jego aspektach, J. Kędzior i M. Wawrzak (red.), Wrocław 2000, s. 54–62.
 
5.
M. Biedroń, Czynniki warunkujące opiekę rodzicielską nad czasem wolnym uczniów w średnim wieku szkolnym, [w:] Czas wolny…, s. 87.
 
6.
K. Denek, Edukacja. Dziś – jutro, Leszno–Poznań–Żary 2006, s. 131.
 
7.
G. Cieloch, Czas wolny – czasem konsumpcji, Warszawa 1992, s. 27.
 
8.
T. Szlendak, K. Pietrowicz, Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, 2005, nr 3.
 
9.
B. Woynarowska, J. Mazur, Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach, Tendencje zmian w latach 1990–1998, Warszawa 2000, s. 27.
 
10.
T. Wołowski, M. Jankowska, Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej, Część II, „Probl. Hig. Epid.” 2007, nr 88 (1), s. 69 [za:] J. Drabik, Promocja aktywności fizycznej, Gdańsk 1997.
 
Journals System - logo
Scroll to top