PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (225-232)
Model spędzania czasu wolnego współczesnej rodziny a kształtowanie zachowań zdrowotnych dziecka – zarys problematyki
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Czas wolny współczesnej polskiej rodziny zdominowany został przez powszechną mediatyzację oraz konsumpcjonizm. Podejmując próbę oceny dotychczasowych badań na temat form i sposobów spędzania wolnego czasu, zauważa się, iż nie odpowiedziały one na wiele pytań związanych z wypoczynkiem rodzinnym w aspekcie zagrożeń, jakie stwarza nieracjonalne jego wykorzystanie. Rodzina, jako pierwsze i najbliższe dziecku środowisko wychowawcze, jest ważnym stymulatorem jego wszechstronnego rozwoju i kształtowania postaw w przyszłym życiu1 . Wywiera również wpływ na przyszłe zachowania zdrowotne, których wzór dziecko nabędzie w procesie socjalizacji i wychowania. Specyfika wypoczynku rodzinnego polega na tym, że dotyczy najbliższych sobie emocjonalnie osób, ma charakter naturalny, nieformalny, realizuje się przez codzienne obcowanie ze sobą, spotkania, trwający dialog, interakcje między członkami rodziny.
 
REFERENCJE (10)
1.
J. Izdebska, Wypoczynek współczesnej polskiej rodziny – istota, cechy charakterystyczne, próba typologii, [w:] Czas wolny w różnych jego aspektach, J. Kędzior i M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Wrocław 2000, s. 24.
 
2.
J. Danecki, Czas wolny – mity i potrzeby, Warszawa 2004, s. 68.
 
3.
J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Białystok 2000, s. 12.
 
4.
J. Kędzior, Wzory wypoczynku rodzinnego na przykładzie mieszkańców Wrocławia, [w:] Czas wolny w różnych jego aspektach, J. Kędzior i M. Wawrzak (red.), Wrocław 2000, s. 54–62.
 
5.
M. Biedroń, Czynniki warunkujące opiekę rodzicielską nad czasem wolnym uczniów w średnim wieku szkolnym, [w:] Czas wolny…, s. 87.
 
6.
K. Denek, Edukacja. Dziś – jutro, Leszno–Poznań–Żary 2006, s. 131.
 
7.
G. Cieloch, Czas wolny – czasem konsumpcji, Warszawa 1992, s. 27.
 
8.
T. Szlendak, K. Pietrowicz, Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, 2005, nr 3.
 
9.
B. Woynarowska, J. Mazur, Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach, Tendencje zmian w latach 1990–1998, Warszawa 2000, s. 27.
 
10.
T. Wołowski, M. Jankowska, Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej, Część II, „Probl. Hig. Epid.” 2007, nr 88 (1), s. 69 [za:] J. Drabik, Promocja aktywności fizycznej, Gdańsk 1997.
 
Journals System - logo
Scroll to top