PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (79-95)
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie warmińsko-mazurskim w świetle obowiązujących regulacji prawnych i wymogów Unii Europejskiej
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
ABSTRACT
Abstract. Possibilities for use in renewable sources of energy in Warmia and Mazury province vs. current law regulations and European Union requirements. Prospects for exhausting resources of fuel fossil and fears of the human natural environment considerably increased requirement for renewable sources of energy such as water, wind, solar energy or heat power. After enter the European Union, Poland was obligated by directives to increase the participation of the production energy from renewable sources of energy. These instructions were take into consideration in legal regulations in force especially in Energy Law and in country- province growth strategies. In Ecoenergy programme for Warmia and Mazury the realization of these tasks assuming that gaining renewable sources of energy will be at level 9% in 2010. On account of wealth of natural resources our province has quite large energy, especially in biomass and water energy although there are not any detailed tests and measurements in these area.
 
REFERENCES (28)
1.
Bachorowska M., Uwarunkowania prawno-administracyjne wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Wydział Praw i Administracji UWM, Olsztyn 2008;.
 
2.
Czarnecka M., T. Ogłódek, Prawo energetyczne, Komentarz, Bydgoszcz-Katowice 2007.
 
3.
Dreszer K., R. Michałek, Roszkowski A., Energia odnawialna – możliwości jej pozyskania i wykorzystania w rolnictwie, Warszawa 2003.
 
4.
Jabłoński W., Wnuk J., Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Efektywne zarządzanie inwestycjami-studia przypadków, Sosnowiec 2004.
 
5.
Kenig-Witkowska M.M., Prawo Środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2005.
 
6.
Konarzewska A., Raport-Zielona Księga a Europejska Polityka Energetyczna, http://www.bbn.gov.pl/dokument....
 
7.
Krawczyński M., Wodzyński L., Formalno-prawne i ekonomiczne wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii, Warszawa 2006;.
 
8.
Kuciński K., Energia w czasach kryzysu, Warszawa 2006.
 
9.
Lewandowski W. M. (red.), Konwencjonalne i odnawialne źródła energii, Warszawa 1996.
 
10.
Maciejewski J., Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 
11.
Oniszk-Popławska A., Dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Warszawa 2003.
 
12.
Siwołowska, Bujno J., Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 
13.
Szlachta J. (red.), Niekonwencjonalne źródła energii, Wrocław 1999.
 
14.
Wodzak J., Niemiec M., Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 
15.
Urząd Regulacji Energetyki, Pakiet informacyjny dla przedsiębiorstw.
 
16.
zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE, Warszawa 2006.
 
17.
Zajczewska E., Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 
18.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Program ekoenergetyczny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010, Olsztyn 2005.
 
19.
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, D.U.W.E. L130/4 z 15.02.2002r.
 
20.
Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela dnia 08.03.2006r., KOM(2006)105 wersja ostateczna.
 
21.
Dyrektywa Nr 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.09.2000r. w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wewnętrznym rynku energii elektrycznej, D.U.W.E. L283, z 27.10.2001r.
 
22.
Dyrektywa Nr 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2002r.w sprawie wydajności energetycznej budynków, D.U.W.E. L1 z 04.01.2003r.
 
23.
Dyrektywa Nr 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08.05.2003r w sprawie promocji wykorzystania biopaliw i innych odnawialnych paliw w transporcie, D.U.W.E. L123 z 17.05.2003r.
 
24.
Dyrektywa Nr 2003/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2003r.w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, D.U.W.E. L283 z 31.10. 2003r.
 
25.
Dyrektywa Nr 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004r. w sprawie promowania kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe w wewnętrznym rynku energii, D.U.W.E. L52 z 21.02.2004r.
 
26.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z póź. zmianami).
 
27.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969).
 
28.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Przewodnik po zagadnieniach energii odnawialnej, Kraków, http://energiack.w.interia.pl/....
 
Journals System - logo
Scroll to top