PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (79-95)
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie warmińsko-mazurskim w świetle obowiązujących regulacji prawnych i wymogów Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (28)
1.
Bachorowska M., Uwarunkowania prawno-administracyjne wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Wydział Praw i Administracji UWM, Olsztyn 2008;.
 
2.
Czarnecka M., T. Ogłódek, Prawo energetyczne, Komentarz, Bydgoszcz-Katowice 2007.
 
3.
Dreszer K., R. Michałek, Roszkowski A., Energia odnawialna – możliwości jej pozyskania i wykorzystania w rolnictwie, Warszawa 2003.
 
4.
Jabłoński W., Wnuk J., Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Efektywne zarządzanie inwestycjami-studia przypadków, Sosnowiec 2004.
 
5.
Kenig-Witkowska M.M., Prawo Środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2005.
 
6.
Konarzewska A., Raport-Zielona Księga a Europejska Polityka Energetyczna, http://www.bbn.gov.pl/dokument....
 
7.
Krawczyński M., Wodzyński L., Formalno-prawne i ekonomiczne wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii, Warszawa 2006;.
 
8.
Kuciński K., Energia w czasach kryzysu, Warszawa 2006.
 
9.
Lewandowski W. M. (red.), Konwencjonalne i odnawialne źródła energii, Warszawa 1996.
 
10.
Maciejewski J., Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 
11.
Oniszk-Popławska A., Dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Warszawa 2003.
 
12.
Siwołowska, Bujno J., Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 
13.
Szlachta J. (red.), Niekonwencjonalne źródła energii, Wrocław 1999.
 
14.
Wodzak J., Niemiec M., Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 
15.
Urząd Regulacji Energetyki, Pakiet informacyjny dla przedsiębiorstw.
 
16.
zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE, Warszawa 2006.
 
17.
Zajczewska E., Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 
18.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Program ekoenergetyczny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010, Olsztyn 2005.
 
19.
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, D.U.W.E. L130/4 z 15.02.2002r.
 
20.
Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela dnia 08.03.2006r., KOM(2006)105 wersja ostateczna.
 
21.
Dyrektywa Nr 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.09.2000r. w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wewnętrznym rynku energii elektrycznej, D.U.W.E. L283, z 27.10.2001r.
 
22.
Dyrektywa Nr 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2002r.w sprawie wydajności energetycznej budynków, D.U.W.E. L1 z 04.01.2003r.
 
23.
Dyrektywa Nr 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08.05.2003r w sprawie promocji wykorzystania biopaliw i innych odnawialnych paliw w transporcie, D.U.W.E. L123 z 17.05.2003r.
 
24.
Dyrektywa Nr 2003/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2003r.w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, D.U.W.E. L283 z 31.10. 2003r.
 
25.
Dyrektywa Nr 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004r. w sprawie promowania kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe w wewnętrznym rynku energii, D.U.W.E. L52 z 21.02.2004r.
 
26.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z póź. zmianami).
 
27.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969).
 
28.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Przewodnik po zagadnieniach energii odnawialnej, Kraków, http://energiack.w.interia.pl/....