PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (67-77)
Nadużywanie pozycji dominującej na rynku energetycznym w świetle wybranych decyzji Prezesa UOKiK
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
ABSTRACT
Abstract. Abuse of dominating position in the energy market in light of selected decisions of the President of OfÞ ce of Consumer and Competition Protection. Abuse of a dominating position by companies conducting business in the energy market is a serious threat to existence and development of competition in this market. Actions undertaken by the President of the OfÞ ce of Consumer and Competition Protection (the “OCCP”) and the President of the OfÞ ce for the Regulation of the Energy Industry aim at creating competition and protection of weaker players. Over the past three years, the President of the OCCP issued a series of decisions on the subject of abuse of a dominant position. However, establishing competition in this market is not simple to attain as this a market particularly conducive to a natural monopoly structure.
 
REFERENCES (14)
1.
Decyzja Prezesa UOKiK Nr RKR-32/2009; RKR-411-4/06/WJ-101/09.
 
2.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 12 września 2008r., nr RPZ-32/2008, sygn. akt RPZ-411/4/08/JK.
 
3.
Decyzja Prezesa UOKiK, nr Dec. RPZ-34/2008 sygn. akt RPZ-411/6/07/ES.
 
4.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ 17/2010; sygn. akt RPZ-411/12/09/D+.
 
5.
Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnych zasad rynku energii elektrycznej.
 
6.
Kosiński E., Regulacja prokonkurencyjna nową funkcją państwa? Rozważania na przykładzie regulacji sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej [w:] B. Popowska, Funkcjonowanie współczesnej administracji gospodarczej,.
 
7.
Pozna(, 2006.
 
8.
Posner R.A., Economic Analysis of Law, 7th edition.
 
9.
Raport Roczny Prezesa URE z 2010r., www.ure.gov.pl.
 
10.
Sitek M., Zasada zrównowa#onego rozwoju w optyce trzech pierwszych zasad Karty Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Business Charter for Sustainable Development) Journal of Modern Science 1/6/2009.
 
11.
Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, [w:] Problemy Zarządzania, 2004, nr 3, Poznań.
 
12.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, wyd.5.
 
13.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne, (Dz.U.06.09.625 j.t z późn. zm.).
 
14.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.05.2001 r. (sygn. akt I CKN 1217/98).
 
Journals System - logo
Scroll to top