PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (67-77)
Nadużywanie pozycji dominującej na rynku energetycznym w świetle wybranych decyzji Prezesa UOKiK
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (14)
1.
Decyzja Prezesa UOKiK Nr RKR-32/2009; RKR-411-4/06/WJ-101/09.
 
2.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 12 września 2008r., nr RPZ-32/2008, sygn. akt RPZ-411/4/08/JK.
 
3.
Decyzja Prezesa UOKiK, nr Dec. RPZ-34/2008 sygn. akt RPZ-411/6/07/ES.
 
4.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ 17/2010; sygn. akt RPZ-411/12/09/D+.
 
5.
Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnych zasad rynku energii elektrycznej.
 
6.
Kosiński E., Regulacja prokonkurencyjna nową funkcją państwa? Rozważania na przykładzie regulacji sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej [w:] B. Popowska, Funkcjonowanie współczesnej administracji gospodarczej,.
 
7.
Pozna(, 2006.
 
8.
Posner R.A., Economic Analysis of Law, 7th edition.
 
9.
Raport Roczny Prezesa URE z 2010r., www.ure.gov.pl.
 
10.
Sitek M., Zasada zrównowa#onego rozwoju w optyce trzech pierwszych zasad Karty Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Business Charter for Sustainable Development) Journal of Modern Science 1/6/2009.
 
11.
Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, [w:] Problemy Zarządzania, 2004, nr 3, Poznań.
 
12.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, wyd.5.
 
13.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne, (Dz.U.06.09.625 j.t z późn. zm.).
 
14.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.05.2001 r. (sygn. akt I CKN 1217/98).
 
Journals System - logo
Scroll to top