PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (91-104)
National security as a legitimate excuse to human rights restrictions
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject of research: In a modern political discourse the idea of state security is strictly connected with human rights protection. This relation must inevitably lead to the conflict between the prerogatives of an individual and those of the state. Modern democratic states are considered to guarantee the security of their citizens. In the course of the evolution of the theory and practice of the politics this paradigm has often been modified. In a classic debate on the relations between human rights and the state security the question of the limitations of a state’s intervention in the name of its internal security arises. At the global level the inclination of improvement and reinforcement of national security and control at the cost of liberties of citizens can be observed. Purpose of the research: The issue has been analysed to indicate controversies between the prerogatives of an individual and those concerning the state. Methods: The work is based on normative considerations and exegesis of legal resources and Strasburg rulings. The intermediate stage of the research involves doctrinal and axiological analysis.
 
REFERENCES (19)
1.
Balzacq T., D. Bigo, S. Carrera, E. Guild, The Treaty of Prum and EC Treaty: Two Competing Models for EU Internal Security, [w:] T. Balzacq, S. Carrera (red.), Security Versus Freedom. A Challenge for Europe’s Future, Ashgate 2006.
 
2.
Balzacq T., The Treaty of Prüm and the Principle of Loyalty, Centre for European Policy Studies, document 13.01.2006 r. IP/C/LIBE/FWC/2005-08, http://www.libertysecurity.org.
 
3.
Czapliński W., Konwencja z Prüm – albo kilka uwag o granicy między prawami człowieka a bezpieczeństwem państwa, [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 
4.
Flacks S., Drug Control, Human Rights, and the Right to the Highest Attainable Standard of Health: A Reply to Saul Takahashi, Human Rights Quarterly, vol. 33, nr 3, 2011.
 
5.
Freeman M., Prawa człowieka, Warszawa 2007.
 
6.
Graś A., Konwencja z Prüm – pozytywne i negatywne konsekwencje, Biuletyn Analiz UKIE, nr 16, 2006.
 
7.
Gronowska B., T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
 
8.
Grzelak A., Unia Europejska na drodze do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
 
9.
Hobbes T., Leviathan, [w:] T. Jasudowicz (red.), Antologia tekstów dotyczących praw człowieka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.
 
10.
Jasudowicz T., Test celowości w funkcjonowaniu mechanizmu limitacji korzystania z praw człowieka w rozumieniu orzecznictwa strasburskiego, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, nr 3, Olsztyn 2012.
 
11.
Kitler W., M. Czuryk, M. Karpiuk, Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2013.
 
12.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe”, 2011, nr 18.
 
13.
Latos B., Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2008.
 
14.
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, [w:] T. Jasudowicz (red.), Antologia tekstów dotyczących praw człowieka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.
 
15.
Młynarska A., K. Skotnicki, Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, [w:] L. Wiśniewski (red.), Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka w polskim ustawodawstwie i w praktyce organów ochrony prawa, Warszawa Poznań 1996.
 
16.
Rajchel J., Bezpieczeństwo narodowe – problemy definicji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji z. 2 (12), 2010.
 
17.
Rzepliński A., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 18 listopada 1977 r. (seria A. 28). Sprawa Klass i inni przeciwko Niemcom, Prokuratura i Prawo 1995.
 
18.
Staszic S., Przestrogi dla Polski, Toruń 2005, [w:] T. Jasudowicz (red.), Antologia tekstów dotyczących praw człowieka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.
 
19.
Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 
Journals System - logo
Scroll to top