PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (91-104)
National security as a legitimate excuse to human rights restrictions
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (19)
1.
Balzacq T., D. Bigo, S. Carrera, E. Guild, The Treaty of Prum and EC Treaty: Two Competing Models for EU Internal Security, [w:] T. Balzacq, S. Carrera (red.), Security Versus Freedom. A Challenge for Europe’s Future, Ashgate 2006.
 
2.
Balzacq T., The Treaty of Prüm and the Principle of Loyalty, Centre for European Policy Studies, document 13.01.2006 r. IP/C/LIBE/FWC/2005-08, http://www.libertysecurity.org.
 
3.
Czapliński W., Konwencja z Prüm – albo kilka uwag o granicy między prawami człowieka a bezpieczeństwem państwa, [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 
4.
Flacks S., Drug Control, Human Rights, and the Right to the Highest Attainable Standard of Health: A Reply to Saul Takahashi, Human Rights Quarterly, vol. 33, nr 3, 2011.
 
5.
Freeman M., Prawa człowieka, Warszawa 2007.
 
6.
Graś A., Konwencja z Prüm – pozytywne i negatywne konsekwencje, Biuletyn Analiz UKIE, nr 16, 2006.
 
7.
Gronowska B., T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
 
8.
Grzelak A., Unia Europejska na drodze do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
 
9.
Hobbes T., Leviathan, [w:] T. Jasudowicz (red.), Antologia tekstów dotyczących praw człowieka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.
 
10.
Jasudowicz T., Test celowości w funkcjonowaniu mechanizmu limitacji korzystania z praw człowieka w rozumieniu orzecznictwa strasburskiego, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, nr 3, Olsztyn 2012.
 
11.
Kitler W., M. Czuryk, M. Karpiuk, Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2013.
 
12.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe”, 2011, nr 18.
 
13.
Latos B., Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2008.
 
14.
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, [w:] T. Jasudowicz (red.), Antologia tekstów dotyczących praw człowieka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.
 
15.
Młynarska A., K. Skotnicki, Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, [w:] L. Wiśniewski (red.), Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka w polskim ustawodawstwie i w praktyce organów ochrony prawa, Warszawa Poznań 1996.
 
16.
Rajchel J., Bezpieczeństwo narodowe – problemy definicji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji z. 2 (12), 2010.
 
17.
Rzepliński A., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 18 listopada 1977 r. (seria A. 28). Sprawa Klass i inni przeciwko Niemcom, Prokuratura i Prawo 1995.
 
18.
Staszic S., Przestrogi dla Polski, Toruń 2005, [w:] T. Jasudowicz (red.), Antologia tekstów dotyczących praw człowieka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.
 
19.
Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 
Journals System - logo
Scroll to top