PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (29-43)
Teaching or upbringing? The role of a teacher in contemporary school – expectations of parents
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is an attempt to define the expectations of parents of students towards teachers after a difficult period of remote learning forced by the Covid-19 pandemic. During this form of education, the tutors had a chance to observe the teacher while he is working with children and assessing its effects. They could also compare the teaching methods and aids used by different educators. After the period of forced isolation, the parents’ requirements regarding the upbringing support of their children may also have changed. Educational institutions and teachers themselves face the difficult task of reconciling the functions of teacher’s and educator in one. The presented research results present the expectations related to the substantive preparation of the teacher for the profession and with his knowledge in the field of pedagogical and therapeutic support.
 
REFERENCES (32)
1.
Berner H. (2006). Współczesne kierunki pedagogiczne. W: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, B. Śliwerski (red.). Gdańsk, GWP, s. 203–211.
 
2.
Bremer D. (1989). Paideia. W: J. Ritter, K. Gründer. (red), Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. 7. Basel–Stuttgart: Schwabe, s. 35–39.
 
3.
Brezinka W. (2005). W dobie przemian kulturowych, Kraków, Wydawnictwo WAM, s. 21–35.
 
4.
Denek K. (1999). Reforma systemu edukacji. Nadzieje i wątpliwości. W: K. Denek, T.M. Zimny (red.). Edukacja Jutra. V Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa, s. 12–21.
 
5.
Dąbkowska M. (2021). Psychospołeczne konsekwencje pandemii koronawirusa (Covid-19) u dzieci i młodzieży – przegląd wybranych opracowań. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, s. 150–160.
 
6.
Gaś Z.B. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa: WSiP, s. 11.
 
7.
Górniewicz J. (2008). Teoria wychowania (wybrane problemy). Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, s. 187.
 
8.
Graca T., Such-Pyrgiel M. (2018). Nowe problemy oddziaływań wychowawczych w kontekście zjawisk pojawiających się w okresie ponowoczesności w: J. Wyleżałek, M. Such-Pyrgiel (red.). Szkice pedagogiczne. Dylematy juwentologii, Wyd. WSGE, Józefów s. 73-74, s. 83.
 
9.
Juul J. (2014). Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MIND, s. 109.
 
10.
Katra G. (2019). Współczesne ujęcia i modele wychowania, Psychologia Wychowawcza nr 16/2019, s. 27–48.
 
11.
Konarzewski K. (1987). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa: PWN, s. 5–23.
 
12.
Kujawiński J. (2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 8–90.
 
13.
Kwatera A. (2015). Zróżnicowania szkoły: wielość modeli i ofert systemu edukacyjnego – alternatywa dla tradycji. W: S. Kowal, M. Mądry-Kupiec (red.), Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela: w stronę edukacji spersonalizowanej. Będzin: Wydawnictwo internetowe e-bookowo, s. 199–218.
 
14.
Łobocki M. (2003). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Wydawnictwo IMPULS, s. 29–51.
 
15.
Łobocki M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 97–132.
 
16.
Milerski B., Śliwerski B. (2000) (red.). Pedagogika. Warszawa: PWN, s. 155–176.
 
17.
Muszyński H. (1976). Zarys teorii wychowania. Warszawa: PWN, s. 224–230.
 
18.
Paszkiewicz A. (1998). Technologia wychowania. Białystok: Wyd. UWB, s. 9–61.
 
19.
Piecuch E. (2012). Wychowanie szczęśliwego człowieka podstawowym celem rodziców. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, s. 63–81.
 
20.
Przyborowska B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 29–30.
 
21.
Salamucha A. (2004). Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej, Rocznik Nauk Społecznych, Tom XXXII, zeszyt 2, s. 31–41.
 
22.
Schulz R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 73–80.
 
23.
Smetański M. (2011). Charakterystyka wychowania jako procesu pedagogicznego. Warszawa: Kultura i Wychowanie 1, 171–183.
 
24.
Smykowska D. (2008). Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 15 – 27.
 
25.
Sośnicki K. (1959). Dydaktyka ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 197–221.
 
26.
Śliwerski B. (2001). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: IMPULS, s. 96–103.
 
27.
Tchorzewski A.M. (2018). Wstęp do teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, s. 53–77.
 
28.
Tyrała P. (2011). Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 127–134.
 
29.
Winiarski M. (1993). Współdziałanie szkoły i rodziny. Realia i możliwości, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 5, s. 207–210.
 
30.
Wołoszyn S. (1992). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, s. 22–28.
 
31.
Wysocka E., Tomiczek K. (2014). Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przegląd Pedagogiczny nr 1/2014, s. 22–28.
 
32.
Zarzecki L. (2012). Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Karkonoska Jelenia Góra, Państwowa Szkoła Wyższa, s. 25–33.
 
Journals System - logo
Scroll to top