PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (29-43)
Nauczanie czy wychowanie? Rola nauczyciela we współczesnej szkole – oczekiwania rodziców
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest próbą określenia wymagań oczekiwań rodziców uczniów wobec nauczycieli po trudnym okresie nauki zdalnej wymuszonym przez pandemię Covid-19. Podczas takiej formy edukacji opiekunowie mieli szansę obserwacji nauczyciela podczas jego pracy z dziećmi i dokonania oceny jej efektów. Mogli również porównywać metody i środki dydaktyczne stosowane przez różnych pedagogów. Po okresie wymuszonej izolacji mogły się również zmienić wymagania rodziców odnośnie do wsparcia wychowawczego ich dzieci. Placówki oświatowe i sami nauczyciele stają więc przed niełatwym zadaniem pogodzenia funkcji edukatora i wychowawcy w jednym. Przedstawione wyniki badań prezentują oczekiwania związane zarówno z przygotowaniem merytorycznym nauczyciela do wykonywania zawodu, jak i z posiadaną przez niego wiedzą z zakresu wsparcia pedagogicznego i terapeutycznego.
 
REFERENCJE (32)
1.
Berner H. (2006). Współczesne kierunki pedagogiczne. W: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, B. Śliwerski (red.). Gdańsk, GWP, s. 203–211.
 
2.
Bremer D. (1989). Paideia. W: J. Ritter, K. Gründer. (red), Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. 7. Basel–Stuttgart: Schwabe, s. 35–39.
 
3.
Brezinka W. (2005). W dobie przemian kulturowych, Kraków, Wydawnictwo WAM, s. 21–35.
 
4.
Denek K. (1999). Reforma systemu edukacji. Nadzieje i wątpliwości. W: K. Denek, T.M. Zimny (red.). Edukacja Jutra. V Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa, s. 12–21.
 
5.
Dąbkowska M. (2021). Psychospołeczne konsekwencje pandemii koronawirusa (Covid-19) u dzieci i młodzieży – przegląd wybranych opracowań. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, s. 150–160.
 
6.
Gaś Z.B. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa: WSiP, s. 11.
 
7.
Górniewicz J. (2008). Teoria wychowania (wybrane problemy). Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, s. 187.
 
8.
Graca T., Such-Pyrgiel M. (2018). Nowe problemy oddziaływań wychowawczych w kontekście zjawisk pojawiających się w okresie ponowoczesności w: J. Wyleżałek, M. Such-Pyrgiel (red.). Szkice pedagogiczne. Dylematy juwentologii, Wyd. WSGE, Józefów s. 73-74, s. 83.
 
9.
Juul J. (2014). Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MIND, s. 109.
 
10.
Katra G. (2019). Współczesne ujęcia i modele wychowania, Psychologia Wychowawcza nr 16/2019, s. 27–48.
 
11.
Konarzewski K. (1987). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa: PWN, s. 5–23.
 
12.
Kujawiński J. (2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 8–90.
 
13.
Kwatera A. (2015). Zróżnicowania szkoły: wielość modeli i ofert systemu edukacyjnego – alternatywa dla tradycji. W: S. Kowal, M. Mądry-Kupiec (red.), Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela: w stronę edukacji spersonalizowanej. Będzin: Wydawnictwo internetowe e-bookowo, s. 199–218.
 
14.
Łobocki M. (2003). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Wydawnictwo IMPULS, s. 29–51.
 
15.
Łobocki M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 97–132.
 
16.
Milerski B., Śliwerski B. (2000) (red.). Pedagogika. Warszawa: PWN, s. 155–176.
 
17.
Muszyński H. (1976). Zarys teorii wychowania. Warszawa: PWN, s. 224–230.
 
18.
Paszkiewicz A. (1998). Technologia wychowania. Białystok: Wyd. UWB, s. 9–61.
 
19.
Piecuch E. (2012). Wychowanie szczęśliwego człowieka podstawowym celem rodziców. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, s. 63–81.
 
20.
Przyborowska B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 29–30.
 
21.
Salamucha A. (2004). Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej, Rocznik Nauk Społecznych, Tom XXXII, zeszyt 2, s. 31–41.
 
22.
Schulz R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 73–80.
 
23.
Smetański M. (2011). Charakterystyka wychowania jako procesu pedagogicznego. Warszawa: Kultura i Wychowanie 1, 171–183.
 
24.
Smykowska D. (2008). Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 15 – 27.
 
25.
Sośnicki K. (1959). Dydaktyka ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 197–221.
 
26.
Śliwerski B. (2001). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: IMPULS, s. 96–103.
 
27.
Tchorzewski A.M. (2018). Wstęp do teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, s. 53–77.
 
28.
Tyrała P. (2011). Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 127–134.
 
29.
Winiarski M. (1993). Współdziałanie szkoły i rodziny. Realia i możliwości, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 5, s. 207–210.
 
30.
Wołoszyn S. (1992). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, s. 22–28.
 
31.
Wysocka E., Tomiczek K. (2014). Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przegląd Pedagogiczny nr 1/2014, s. 22–28.
 
32.
Zarzecki L. (2012). Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Karkonoska Jelenia Góra, Państwowa Szkoła Wyższa, s. 25–33.