PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (259-270)
Nauczyciel wobec kapitału wspólnoty
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
ABSTRACT
In this article the author, referring to the concept of social forces and social capital, as one of the theoretical categories in social pedagogy, considers the issue of their community conditions.
 
REFERENCES (17)
1.
J. Piekarski, Warunki uczestnictwa społecznego – pytanie o perspektywę pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika społeczna w Polsce po 1989, Katowice 2007.
 
2.
J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 1997, s. 7.
 
3.
E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna, t. I, Warszawa 2006, s. 67. 4.
 
4.
A. Olubiński, Pedagog jako animator przeobrażeń społecznych, s. 75, [w:] Absolwent pedagogiki dziś, Warszawa 2006.
 
5.
J. Modrzewski, Socjalizacja i uczestnictwo społeczne, Poznań 2004.
 
6.
W. Sroczyński, Kapitał ludzki a siły społeczne, „Zarządzanie i Edukacja” 2008, nr 59/60.
 
7.
J. Offer, Socjologia opieki społecznej: o właściwym zaklasyfikowaniu pracy socjalnej, [w:] M. Davis (red.), Socjologia pracy socjalnej, Warszawa 1996, s. 92 i nast.
 
8.
R. M. MacIver, C. H. Page, Society, London 1961.
 
9.
Mikołajewska, Zjawisko wspólnoty (wybór tekstów), New Haven, CT, USA 1999.
 
10.
P. Starosta, Poza Metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Łódź 1995, s. 31.
 
11.
M. Szczepański, Przestrzeń i miejskie zbiorowości lokalne. Szkic z socjologii życia codziennego, [w:] Bogdan Jałowiecki, Kazimierz Z. Sowa, P. Dutkiewicz (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 1989, s. 178.
 
12.
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 364.
 
13.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1981, s. 637.
 
14.
G. A. Hillery, Definitions of Community: Areas of Agrement, „Rural Sociology” 1965, vol 20.
 
15.
R. Frankenberg, Communities In Britain, Penguin, London 1966, s. 293.
 
16.
P. H. Mann, An Approach to Urban Socialogy, London 1961, s. 113.
 
17.
J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982.
 
Journals System - logo
Scroll to top