PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (39-50)
THE SCHOOL EDUCATOR - HIS EDUCATION AND PART IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL INFLUENCES
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the difficult tasks that are associated with work school counselor in a changing environment with particular emphasis on the life of corruption of youth. His education and general preparation in terms of both pedagogical and personality becomes a challenge to the current system of education. The article is a attempt to show problematic issues related to the role, tasks and training of school teachers for the purpose and tasks attributed to them
 
REFERENCES (7)
1.
Rokicka B., „Poradnik pedagoga szkolnego”, Wydawnictwo RABBE, War- szawa 2009.
 
2.
Materiały szkoleniowe, Studio Edukacyjne Eko-Tur, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2006.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
 
4.
Biblioteczka Reformy, Ministerstwo Edukacji Narodowej „O pomocy psycho- logiczno-pedagogicznej”, Warszawa 2001.
 
5.
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 1673.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9).
 
7.
Bartkowicz Z., Węgliński A., Skuteczna resocjalizacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top