PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-50)
PEDAGOG SZKOLNY – JEGO KSZTAŁCENIE I ROLA W PROCESIE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obraz, jaki budujemy w świadomości innych za pośrednictwem naszych reakcji i sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rzutuje na nasze relacje z nimi. Spostrzeganie społeczne nie jest wolne od różnego rodzaju błędów, uproszczeń, stereotypów, ale nie wolno nam zaniedbać tego, na co my sami mamy wpływ. Wizerunek należy do tych zasobów osobistych jednostki, który w relacjach społecznych decyduje często o ich jakości. Cały system szkolny to splot relacji, które zachodzą na różnych poziomach, w różnych kierunkach między wszystkimi uczestnikami społeczności. Pedagog szkolny jest częścią tego systemu, współtworzy tę sieć relacji, wpływa na jej zasięg i jakość poprzez swoje kompetencje zawodowe i osobiste [1].
 
REFERENCJE (7)
1.
Rokicka B., „Poradnik pedagoga szkolnego”, Wydawnictwo RABBE, War- szawa 2009.
 
2.
Materiały szkoleniowe, Studio Edukacyjne Eko-Tur, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2006.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
 
4.
Biblioteczka Reformy, Ministerstwo Edukacji Narodowej „O pomocy psycho- logiczno-pedagogicznej”, Warszawa 2001.
 
5.
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 1673.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9).
 
7.
Bartkowicz Z., Węgliński A., Skuteczna resocjalizacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top