PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (89-114)
The perception of parental attitudes and achievement motivation of female students
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
They confirmed the integrity of hypotheses constructed at the work oneself. As it turned out retrospective evaluations of parents are correlating with the level of the motivation to achieve of students. The level of the motivation to achieve slightly is being diversified by the domicile which next in the significant way is diversifying links between the motivation to achieve and the perception of parental attitudes. In order to answer put research questions hypotheses were formulated – H1: the motivation to achieve of students is correlating with their perception of parental attitudes. H2a: differences in the level of the motivation to achieve are appearing between students coming from the city and students coming from the village. H2b: Links between the motivation to achieve of students and their perception of parental attitudes are being diversified by the domicile. They confirmed the integrity of hypotheses constructed at the work oneself. As it turned out retrospective evaluations of parents are correlating with the level of the motivation to achieve of students. The level of the motivation to achieve is not being diversified by the domicile but only in the significant way is diversifying links between the motivation to achieve and the perception of parental attitudes.
 
REFERENCES (22)
1.
Dyczewski L. (1994), Rodzina, społeczeństwo, państwo, Wydawnictwo TN KUL, Lublin.
 
2.
Fromm E. (1992), O sztuce miłości, Wydawnictwo Sagittarius, Warszawa.
 
3.
Gerstman S. (1982), Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych, NK, Warszawa.
 
4.
Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I. (1996), Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
5.
Iskra J. (2010), Psychologiczna struktura doświadczenia aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów. W: H. Wrona-Polańska, M. Ledzińska, G. Rudkowska (red.), W kręgu aksjologii i psychologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 123–133.
 
6.
Jacher W. (1975), Zagadnienia integracji systemy społecznego, WSiP, Warszawa.
 
7.
Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
8.
Kowalski S. (1979), Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa.
 
9.
Łukasiewicz J. (2013), System wartości i samoocena u osób osadzonych. W: W.P. Poleszak (red.), Oblicza uzależnień: terapia jako przywracanie wolności, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, Lublin, s. 53–76.
 
10.
Obuchowski K., Puszczewicz B. (1990), Sens życia, PWN, Warszawa.
 
11.
Oleś P. (2008), Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
12.
Oleś P. (2011), Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa.
 
13.
Pawelec M. (2012), Rola pozytywnej dyscypliny w środowisku rodzinnym w psychoprofilaktyce agresywnych zachowań dzieci. W: M. Chuchra, J. Jęczeń (red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 165–174.
 
14.
Popielski K. (1994), Noetyczny wymiar osobowości, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
15.
Rostowska T. (1995), Transmisje międzypokoleniowe w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
16.
Rostowski J., Dezintegracja więzi rodzinnej oraz innych związków interpersonalnych a poczucie osamotnienia jednostki, „Roczniki Socjologii Rodziny”, I, 1989, s. 191–207.
 
17.
Rostowski, J., Rostowska T. (2005), Małżeństwo – wczoraj, dzisiaj i jutro – w perspektywie psychologicznej. W: M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg, s. 229–242.
 
18.
Rutter M., Parent-child separation, psychological effect on the children, „Joumal of Child Psychology and Psychiatry”, nr 12, 1971.
 
19.
Spionek H. (1973), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN,Warszawa.
 
20.
Szafranek J., Szafranek K., Gronek E., Krąpiec A., Rola środowiska rodzinnego w nieprawidłowym kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży z organicznymi zmianami mózgu, „Problemy Rodziny”, nr 3, 1977, s. 28.
 
21.
Tyszkowa M. (1980), Samoocena i samoakceptacja jako struktury regulacyjne, Oświata i Wychowanie: NURT.
 
22.
Ziemska M. (2010), Postawy rodzicielskie, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top