PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (89-114)
Percepcja postaw rodzicielskich a motywacja osiągnięć u kobiet studiujących
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejsza praca stawia sobie za cel przede wszystkim poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy z zakresu motywacji osiągnięć – sprawdzenie, czy wiąże się ona z percepcją postaw rodzicielskich oraz czy jest różnicowana przez miejsce zamieszkania. W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze skonstruowano hipotezy – H1 (główna): Motywacja osiągnięć studentek ma związek z ich percepcją postaw rodzicielskich. H2: (dodatkowa): Miejsce zamieszkania studentek (miasto/wieś) jest czynnikiem różnicującym poziom motywacji osiągnięć oraz specyfikę związków między motywacją osiągnięć studentek a ich percepcją postaw rodzicielskich. Zasadniczo większość postawionych w pracy hipotez została potwierdzona. Okazało się, że retrospektywne oceny rodziców mają związek z poziomem motywacji osiągnięć studentek. Poziom motywacji osiągnięć nie jest różnicowany przez miejsce zamieszkania, które natomiast w znaczący sposób różnicuje związki między motywacją osiągnięć a percepcją postaw rodzicielskich.
 
REFERENCJE (22)
1.
Dyczewski L. (1994), Rodzina, społeczeństwo, państwo, Wydawnictwo TN KUL, Lublin.
 
2.
Fromm E. (1992), O sztuce miłości, Wydawnictwo Sagittarius, Warszawa.
 
3.
Gerstman S. (1982), Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych, NK, Warszawa.
 
4.
Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I. (1996), Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
5.
Iskra J. (2010), Psychologiczna struktura doświadczenia aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów. W: H. Wrona-Polańska, M. Ledzińska, G. Rudkowska (red.), W kręgu aksjologii i psychologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 123–133.
 
6.
Jacher W. (1975), Zagadnienia integracji systemy społecznego, WSiP, Warszawa.
 
7.
Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
8.
Kowalski S. (1979), Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa.
 
9.
Łukasiewicz J. (2013), System wartości i samoocena u osób osadzonych. W: W.P. Poleszak (red.), Oblicza uzależnień: terapia jako przywracanie wolności, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, Lublin, s. 53–76.
 
10.
Obuchowski K., Puszczewicz B. (1990), Sens życia, PWN, Warszawa.
 
11.
Oleś P. (2008), Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
12.
Oleś P. (2011), Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa.
 
13.
Pawelec M. (2012), Rola pozytywnej dyscypliny w środowisku rodzinnym w psychoprofilaktyce agresywnych zachowań dzieci. W: M. Chuchra, J. Jęczeń (red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 165–174.
 
14.
Popielski K. (1994), Noetyczny wymiar osobowości, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
15.
Rostowska T. (1995), Transmisje międzypokoleniowe w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
16.
Rostowski J., Dezintegracja więzi rodzinnej oraz innych związków interpersonalnych a poczucie osamotnienia jednostki, „Roczniki Socjologii Rodziny”, I, 1989, s. 191–207.
 
17.
Rostowski, J., Rostowska T. (2005), Małżeństwo – wczoraj, dzisiaj i jutro – w perspektywie psychologicznej. W: M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg, s. 229–242.
 
18.
Rutter M., Parent-child separation, psychological effect on the children, „Joumal of Child Psychology and Psychiatry”, nr 12, 1971.
 
19.
Spionek H. (1973), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN,Warszawa.
 
20.
Szafranek J., Szafranek K., Gronek E., Krąpiec A., Rola środowiska rodzinnego w nieprawidłowym kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży z organicznymi zmianami mózgu, „Problemy Rodziny”, nr 3, 1977, s. 28.
 
21.
Tyszkowa M. (1980), Samoocena i samoakceptacja jako struktury regulacyjne, Oświata i Wychowanie: NURT.
 
22.
Ziemska M. (2010), Postawy rodzicielskie, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top