PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (23-45)
Taxes - good or evil, blessing or curse?
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Taxes are a necessary evil because those chargeable income burden mainly small and medium-sized enterprises and citizens with lower incomes. Sharks business and high income individuals are looking for and use all available means to avoid paying taxes. State Budget powered by ever smaller tax revenue has growing public debt. Inconsistent and leaky tax laws and legislation enables outputting income abroad without taxation. The measures taken to balance the budget, results in an increase of taxes, thereby reduce the income of companies and people. Limitations incomes have an influence on the decrease in the consumption of goods, thus following the economic downturn, which further enhances the global economic crisis.
 
REFERENCES (47)
1.
Brzeziński, B. (2000). Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń.
 
2.
Brzeziński, B. (2003). Wstęp do nauki prawa podatkowego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 
3.
Ćwikliński, H. (red.) (2000). Polityka gospodarcza. Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 
4.
Dębowska-Romanowska, T. (2003). Znaczenie naturalno-prawnych źródeł legitymizacji prawa finansowego, [w:] Prawość i Godność. Księga Pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, pod. red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
5.
Dębowska-Romanowska, T. Prawo daninowe - podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe, (cz. II) Glosa 1996, nr 11.
 
6.
Dolata, S. (2000). Podstawy wiedzy o podatkach w polskim systemie podatkowym”, Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie, nr 274.
 
7.
Encyklopedia WIEM, hasło „podatek” pozyskano (11.08.2013) z http://portalwiedzy.onet.pl/52....
 
8.
Fojcik-Mastalska, E., Mastalski, R., (1999). Zasada zupełności ustawowej w prawie podatkowym, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa, Warszawa.
 
9.
Gajda, A. (2013). Funkcje podatków. Prawo Prosto.pl, pozyskano (1.08.2013) z http://prawoprosto.pl/inne-dzi....
 
10.
Gajl, N. (1992). Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 
11.
Gajl, N. (1994). Miejsce podatków w Konstytucji, w Przegląd Podatkowy, nr 9.
 
12.
Gajl, N. (1995). Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Wydawnictwo Rytm, Warszawa.
 
13.
Gaudemet, P. M. (1990). Finanse publiczne. PWE, Warszawa.
 
14.
Gaudemet, P. M., Molinier, J. (2001). „Finanse publiczne”, PWE,Warszawa.
 
15.
Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 
16.
Głuchowski, J. (2008). Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, [w:] R. Mastalski Stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
17.
Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
18.
Gomułowicz, A. (2005). Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodatkowania. Zasady i kontrowersje, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXVII, Zeszyt 3.
 
19.
Gomułowicz, A., Małecki, J. (2008). Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.45.
 
20.
Grapperhaus, F. H. M. (2000). Opowieści podatkowe drugiego millenium. tłum. J. Głuchowski, TNOiK, Toruń.
 
21.
Grądalski, F. „Opresja fiskalna Rostowskiego”, Nasz Dziennik, Nr 174 (4712) z 27-28 lipca 2013 r.
 
22.
Koperkiewicz-Mordel, K., Chróścielewski, W., Nykiel, W. (2006). Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa.
 
23.
Kosikowski, C. (2003). Potrzeba - zakres - warunki - metody reformy polskiego systemu podatkowego, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin.
 
24.
Krasowska-Walczak, G. (1997). Finanse publiczne. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 
25.
Litwińczuk, H. (2001). Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wydawnictwo KiK, Warszawa.
 
26.
Majchrzycka-Guzowska, P. M. (2007). Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 
27.
Małecki, J. (2003a). Obowiązek podatkowy a godność podatnika [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70-tą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003;.
 
28.
Małecki, J. (2003b). Lex falsa lex non est?, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red.: A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań.
 
29.
Manteuffel, T. (2004). Historia Powszechna-Średniowiecze”, PWN, Warszawa.
 
30.
Mastalski, R. (2006). Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa.
 
31.
Ofiarski, Z. (2006). Prawo podatkowe,Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis,Warszawa.
 
32.
Oniszczuk, J. (1999). Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 
33.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 maja 2002 r. (K6/02).
 
34.
Rozbicki, M. J. (1991). Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku. PWN, Warszawa.
 
35.
Safjan, M. (2003). Skutki prawne orzeczeń Trybunału konstytucyjnego, Państwo i Prawo nr 3.
 
36.
Sokołowski, J. (1991). Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze, skrypty Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
37.
Stiglitz, E. (2004). Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 
38.
Tacyt, Dzieła Tom II., tłum. S. Hammer, Warszawa, 1957.
 
39.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity z dnia 03 lipca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz 749).
 
40.
Wojciechowski, M. (2007). Nie ma państwa bez podatków, Etyczny biznes.
 
41.
Wolański, R. (2002). Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
42.
Wolański, R. (2003). System podatkowy. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 
43.
Wyrozumski, J. (1984). Historia Polski do roku 1505,WSiP, Warszawa.
 
44.
Zientara, B. (2008). Historia Powszechna Średniowiecza, PWN, Warszawa.
 
45.
Zoll, A. (2002). Skuteczność orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Ius et lex. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Wydawnictwo KUL. Lublin.
 
46.
Żaryn, S. (2013). Podatkowe sito coraz mniej szczelne, Gazeta bankowa, 25.07.2013 r.
 
47.
Żaryn, S. (2013). Podatkowe sito coraz mniej szczelne. Gazeta Bankowa.
 
Journals System - logo
Scroll to top