PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (23-45)
Podatki - dobro czy zło, błogosławieństwo czy przekleństwo?
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podatki to zło konieczne, ponieważ obciążają głównie dochody małych i średnich przedsiębiorstw oraz obywateli o niższych dochodach. Rekiny biznesu oraz osoby o wysokich dochodach szukają i wykorzystują wszelkie dostępne środki, aby unikać płacenia podatków. Budżet państwa zasilany coraz mniejszymi wpływami z podatków cechuje rosnący dług publiczny. Niespójne oraz nieszczelne przepisy podatkowe i prawne umożliwiają wyprowadzanie dochodów bez opodatkowania poza granice kraju. Podejmowane działania w celu zrównoważenia budżetu, skutkują wzrostem podatków, tym samym obniżają się dochody firm i ludności. Ograniczenia dochodów ludności maja wpływ na spadek konsumpcji dóbr, tym samym następuje spowolnienie gospodarcze, które dodatkowo potęguje światowy kryzys gospodarczy.
 
REFERENCJE (47)
1.
Brzeziński, B. (2000). Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń.
 
2.
Brzeziński, B. (2003). Wstęp do nauki prawa podatkowego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 
3.
Ćwikliński, H. (red.) (2000). Polityka gospodarcza. Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 
4.
Dębowska-Romanowska, T. (2003). Znaczenie naturalno-prawnych źródeł legitymizacji prawa finansowego, [w:] Prawość i Godność. Księga Pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, pod. red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
5.
Dębowska-Romanowska, T. Prawo daninowe - podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe, (cz. II) Glosa 1996, nr 11.
 
6.
Dolata, S. (2000). Podstawy wiedzy o podatkach w polskim systemie podatkowym”, Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie, nr 274.
 
7.
Encyklopedia WIEM, hasło „podatek” pozyskano (11.08.2013) z http://portalwiedzy.onet.pl/52....
 
8.
Fojcik-Mastalska, E., Mastalski, R., (1999). Zasada zupełności ustawowej w prawie podatkowym, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa, Warszawa.
 
9.
Gajda, A. (2013). Funkcje podatków. Prawo Prosto.pl, pozyskano (1.08.2013) z http://prawoprosto.pl/inne-dzi....
 
10.
Gajl, N. (1992). Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 
11.
Gajl, N. (1994). Miejsce podatków w Konstytucji, w Przegląd Podatkowy, nr 9.
 
12.
Gajl, N. (1995). Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Wydawnictwo Rytm, Warszawa.
 
13.
Gaudemet, P. M. (1990). Finanse publiczne. PWE, Warszawa.
 
14.
Gaudemet, P. M., Molinier, J. (2001). „Finanse publiczne”, PWE,Warszawa.
 
15.
Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 
16.
Głuchowski, J. (2008). Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, [w:] R. Mastalski Stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
17.
Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
18.
Gomułowicz, A. (2005). Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodatkowania. Zasady i kontrowersje, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXVII, Zeszyt 3.
 
19.
Gomułowicz, A., Małecki, J. (2008). Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.45.
 
20.
Grapperhaus, F. H. M. (2000). Opowieści podatkowe drugiego millenium. tłum. J. Głuchowski, TNOiK, Toruń.
 
21.
Grądalski, F. „Opresja fiskalna Rostowskiego”, Nasz Dziennik, Nr 174 (4712) z 27-28 lipca 2013 r.
 
22.
Koperkiewicz-Mordel, K., Chróścielewski, W., Nykiel, W. (2006). Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa.
 
23.
Kosikowski, C. (2003). Potrzeba - zakres - warunki - metody reformy polskiego systemu podatkowego, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin.
 
24.
Krasowska-Walczak, G. (1997). Finanse publiczne. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 
25.
Litwińczuk, H. (2001). Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wydawnictwo KiK, Warszawa.
 
26.
Majchrzycka-Guzowska, P. M. (2007). Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 
27.
Małecki, J. (2003a). Obowiązek podatkowy a godność podatnika [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70-tą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003;.
 
28.
Małecki, J. (2003b). Lex falsa lex non est?, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red.: A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań.
 
29.
Manteuffel, T. (2004). Historia Powszechna-Średniowiecze”, PWN, Warszawa.
 
30.
Mastalski, R. (2006). Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa.
 
31.
Ofiarski, Z. (2006). Prawo podatkowe,Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis,Warszawa.
 
32.
Oniszczuk, J. (1999). Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 
33.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 maja 2002 r. (K6/02).
 
34.
Rozbicki, M. J. (1991). Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku. PWN, Warszawa.
 
35.
Safjan, M. (2003). Skutki prawne orzeczeń Trybunału konstytucyjnego, Państwo i Prawo nr 3.
 
36.
Sokołowski, J. (1991). Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze, skrypty Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
37.
Stiglitz, E. (2004). Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 
38.
Tacyt, Dzieła Tom II., tłum. S. Hammer, Warszawa, 1957.
 
39.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity z dnia 03 lipca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz 749).
 
40.
Wojciechowski, M. (2007). Nie ma państwa bez podatków, Etyczny biznes.
 
41.
Wolański, R. (2002). Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
42.
Wolański, R. (2003). System podatkowy. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 
43.
Wyrozumski, J. (1984). Historia Polski do roku 1505,WSiP, Warszawa.
 
44.
Zientara, B. (2008). Historia Powszechna Średniowiecza, PWN, Warszawa.
 
45.
Zoll, A. (2002). Skuteczność orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Ius et lex. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Wydawnictwo KUL. Lublin.
 
46.
Żaryn, S. (2013). Podatkowe sito coraz mniej szczelne, Gazeta bankowa, 25.07.2013 r.
 
47.
Żaryn, S. (2013). Podatkowe sito coraz mniej szczelne. Gazeta Bankowa.