PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (137-150)
Educational portal as a chance for the development of remote education
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an attempt at a polemic with selected, published positions of the Polish world of science, which deny the importance of the growing role of IT solutions in modern education, and their representatives still believe that the current system of transferring knowledge using traditional methods (Herbart School) is the only correct one. As early as the early twentieth century, the eminent reformer of American schooling, John Dewey, wrote that „if we teach today’s students as we taught yesterday, we rob them of the future”. The issues discussed concern both the results of the author’s own research on the digitization of Polish schools, as well as a literature review of the OECD, BECTA, Ken Robinson and the Educational Research Institute of the Ministry of National Education in terms of the effects of using information and communication technologies in education.
 
REFERENCES (27)
1.
Ang’ondi E.K. (2013). Teachers Atittudes and Perceptions on the Use of ICT in Teaching and Learning as Observed by ICT Champions. W: Learning while we are connected. WCCE 2013, 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Vol. 1: Research Papers. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 21–28. ISBN: 9788323130956.
 
2.
Beck U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. Warszawa: Scholar.
 
3.
Bulkowski K. i in. (2019). Absolwenci szkół zawodowych z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Burski J. i in. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
5.
Castells M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
6.
Ćwiek M. (2018). Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo UE – 131(2). DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-21.
 
7.
Drogosz-Zabłocka E., Sztanderska U. (2019). Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. ISBN: 9788365591814.
 
8.
Flakiewicz W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 8372470367.
 
9.
Giddens A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
10.
Grądzki W. (2016). Cyfrowa dydaktyka szansą nowej edukacji. W: M. Zieliński (red.), „Przegląd Nauk Stosowanych”, nr 10. ISSN: 2353-8899.
 
11.
Jeruszka U. (red.) i in. (2000). Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Warszawa: IPiSS, seria „Studia i Monografie”. ISBN: 8387890197.
 
12.
Jemieniak D., Koźmiński K.A. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN: 9788326435836.
 
13.
Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2012). Pracodawcy o rynku pracy. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP. ISBN: 9788376331867.
 
14.
Malamud O., Pop-Eleches C. (2011). Home Computer Use and the Development of Human Capital, „Quarterly Journal of Economics”, No. 126, pp. 987–1027. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qj....
 
15.
Mumtaz S. (2000). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a review of the literature, „Journal of Information Technology for Teacher Education”, No. 9(3), pp. 319–341. ISSN:0962-029X.
 
16.
Nonaka I., Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
17.
Oleński J. (2003). Ekonomika informacji metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN: 8320814227.
 
18.
Ortiz Laverde A.M. et al. (2003). Knowledge Processes: An Overview of the Principal Models, 3rd European Knowledge Management Summer School, San Sebastian.
 
19.
Penszko P. (red.) (2013). Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 
20.
Robinson K. (2016). Creative schools. The grassroots revolution that’s transforming education. London: Penguin Books Ltd. ISBN: 0143108069.
 
21.
Sitek M., Such-Pyrgiel M. (2019). Cyberkultura. Zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka. W: A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.), Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania. Legnica: wyd. PWSZ w Legnicy.
 
22.
Such-Pyrgiel M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
23.
Schwabe G., Streitz N., Unland R. (2001). CSCW Kompendium. Lehr und Handbuch zum computerunterstützen kooperativen Arbeiten. Springer, s. 254.
 
24.
Sztandar-Sztanderska U. (red.) (2010). Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Warszawa: PKPP Lewiatan. ISSN: 2543-585X.
 
25.
Tanaś M., Galanciak S. (red.) (2018). Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Kraków: Impuls.
 
26.
Tanaś M. (red.) (2020). Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. 10 pytań do ludzi nauki. Warszawa: NASK.
 
27.
Woźniak K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
Journals System - logo
Scroll to top