PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (137-150)
Portal edukacyjny szansą rozwoju zdalnej edukacji
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł jest próbą polemiki z wybranymi, opublikowanymi stanowiskami polskiego świata nauki, które negują znaczenie wzrastającej roli rozwiązań informatycznych we współczesnej edukacji, a ich przedstawiciele nadal uważają, że jedynie słusznym jest dotychczasowy system przekazu wiedzy metodami tradycyjnymi (szkoła herbartowska). Już na początku XX wieku wybitny reformator amerykańskiego szkolnictwa John Dewey pisał, że „jeśli uczymy dzisiejszych uczniów tak, jak wczoraj, to okradamy ich z przyszłości”. Poruszana problematyka dotyczy zarówno wyników badań własnych autora na temat procesu cyfryzacji polskich szkół, prowadzonych w ramach badań do pracy doktorskiej (Grądzki, 2015), jak i obejmuje przegląd literatury wyników badań OECD, BECTA, Kena Robinsona i Instytutu Badań Edukacyjnych MEN w zakresie efektów wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w edukacji
 
REFERENCJE (27)
1.
Ang’ondi E.K. (2013). Teachers Atittudes and Perceptions on the Use of ICT in Teaching and Learning as Observed by ICT Champions. W: Learning while we are connected. WCCE 2013, 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Vol. 1: Research Papers. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 21–28. ISBN: 9788323130956.
 
2.
Beck U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. Warszawa: Scholar.
 
3.
Bulkowski K. i in. (2019). Absolwenci szkół zawodowych z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Burski J. i in. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
5.
Castells M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
6.
Ćwiek M. (2018). Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo UE – 131(2). DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-21.
 
7.
Drogosz-Zabłocka E., Sztanderska U. (2019). Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. ISBN: 9788365591814.
 
8.
Flakiewicz W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 8372470367.
 
9.
Giddens A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
10.
Grądzki W. (2016). Cyfrowa dydaktyka szansą nowej edukacji. W: M. Zieliński (red.), „Przegląd Nauk Stosowanych”, nr 10. ISSN: 2353-8899.
 
11.
Jeruszka U. (red.) i in. (2000). Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Warszawa: IPiSS, seria „Studia i Monografie”. ISBN: 8387890197.
 
12.
Jemieniak D., Koźmiński K.A. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN: 9788326435836.
 
13.
Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2012). Pracodawcy o rynku pracy. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP. ISBN: 9788376331867.
 
14.
Malamud O., Pop-Eleches C. (2011). Home Computer Use and the Development of Human Capital, „Quarterly Journal of Economics”, No. 126, pp. 987–1027. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qj....
 
15.
Mumtaz S. (2000). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a review of the literature, „Journal of Information Technology for Teacher Education”, No. 9(3), pp. 319–341. ISSN:0962-029X.
 
16.
Nonaka I., Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
17.
Oleński J. (2003). Ekonomika informacji metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN: 8320814227.
 
18.
Ortiz Laverde A.M. et al. (2003). Knowledge Processes: An Overview of the Principal Models, 3rd European Knowledge Management Summer School, San Sebastian.
 
19.
Penszko P. (red.) (2013). Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 
20.
Robinson K. (2016). Creative schools. The grassroots revolution that’s transforming education. London: Penguin Books Ltd. ISBN: 0143108069.
 
21.
Sitek M., Such-Pyrgiel M. (2019). Cyberkultura. Zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka. W: A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.), Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania. Legnica: wyd. PWSZ w Legnicy.
 
22.
Such-Pyrgiel M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
23.
Schwabe G., Streitz N., Unland R. (2001). CSCW Kompendium. Lehr und Handbuch zum computerunterstützen kooperativen Arbeiten. Springer, s. 254.
 
24.
Sztandar-Sztanderska U. (red.) (2010). Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Warszawa: PKPP Lewiatan. ISSN: 2543-585X.
 
25.
Tanaś M., Galanciak S. (red.) (2018). Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Kraków: Impuls.
 
26.
Tanaś M. (red.) (2020). Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. 10 pytań do ludzi nauki. Warszawa: NASK.
 
27.
Woźniak K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
Journals System - logo
Scroll to top