PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (203-218)
Work as a determining factor of the human needs in the new social reality
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Work is an issue that accompanies the humankind from the very beginning of the human civilisation. Its meaning and importance have been changing during the civilisation development. The recent changes made this issue central for different disciplines, for example, psychology, economy, legal or medical studies, and praxeology etc. Work represents one of the most important forms of the human needs satisfaction. It remains the basis of the human existence both in terms of private and professional life. There has been long discussion concerning the structure of the human needs. Abraham Maslow considered that people aim to satisfy the needs that are found in the five levels hierarchy. Among those basic needs there are physiological and safety needs, need for love or belonging as well as esteem and self-actualisation. The self-actualisation need is connected with work, which has an autotelic value. It is essential for human beings to develop their personalities. Work represents the basic element and action incentive.
 
REFERENCES (20)
1.
Gableta M. (2003) Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 
2.
Litwin J. (2007) Okresowe oceny pracownicze [w] Zarządzanie zasobami ludzkimi pod red.
 
3.
Wiesława Golnaua, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
4.
Łukaszewski W. (2000) Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych [w] Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2 pod red. nauk. Jana Strelaua, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Morgan G. (2002) Obszary organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
6.
Mortan L. (2003) Praca i wynagrodzenie w przedsiębiorstwie. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, Wrocław.
 
7.
Nowacki T.W. (2004) Leksykon pedagogiki pracy, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 
8.
Tischner J., Jedliński R. (2001) Praca jako wartość, Fundacja Opoka, Warszawa.
 
9.
Oleksy T. (2009) Metody ocen i rozwoju zawodowego pracowników, PWE, Warszawa.
 
10.
Pocztowski A. (2008) Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
11.
Słownik pedagogiki pracy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź.
 
12.
Szejniuk A., Rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu organizacją Journal of Modern Science TOM 1/32/2017 s. 310.
 
13.
Szejniuk A., Etyka menedżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi Journal of Modern Science TOM 1/28/2016 s. 97.
 
14.
Szejniuk A., Kapitał ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji Journal of Modern Science TOM3/26/2015 s. 49.
 
15.
Szejniuk A., Controlling personalny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi Journal of Modern Science TOM 2/25/2015 s. 36.
 
16.
Ściborek Z. (2010) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
17.
Wilsz J. (2009) Teoria pracy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
18.
Wiatrowski Z. (2007) Praca jako twórczość uniwersalna i jako problem XXI wieku [w] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki pod red. Waldemara Furmanka, Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów–Warszawa.
 
19.
Wieczorkowska G. (2007) Kierowanie motywacją, rola zachowań, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
 
20.
Zając S. (2014) Wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie [w] P. Lenik, Współczesne dylematy zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, Krosno.
 
Journals System - logo
Scroll to top