PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (203-218)
Praca determinantem zaspokajania potrzeb człowieka w świetle nowej rzeczywistości
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
„Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa” Jan Paweł II
STRESZCZENIE
Praca to zagadnienie, które towarzyszy człowiekowi od czasów starożytnych. Jej sens i pojęcie ewaluowało na przestrzeni wieków. Zachodzące przemiany spowodowały, że jest ona dziedziną rozważań wielu nauk, takich jak np. psychologia, ekonomia, prawo, medycyna, prakseologia itp. Praca jest jedną z istotnych form zaspokajania potrzeb człowieka. Stanowi podstawę jego funkcjonowania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Od wielu lat toczy się dyskusja na temat struktury potrzeb człowieka. Zdaniem Abrahama Maslowa ludzie dążą do zaspokajania pięciu poziomów potrzeb występujących w układzie hierarchicznym. Są to potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności do grupy uznania oraz samorealizacji. Potrzebę samorealizacji spełnia poprzez pracę, która jest wartością sama w sobie. Jest potrzebna człowiekowi do rozwoju osobowości. Stanowi podstawowy element i bodziec do działania.
 
REFERENCJE (20)
1.
Gableta M. (2003) Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 
2.
Litwin J. (2007) Okresowe oceny pracownicze [w] Zarządzanie zasobami ludzkimi pod red.
 
3.
Wiesława Golnaua, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
4.
Łukaszewski W. (2000) Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych [w] Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2 pod red. nauk. Jana Strelaua, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Morgan G. (2002) Obszary organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
6.
Mortan L. (2003) Praca i wynagrodzenie w przedsiębiorstwie. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, Wrocław.
 
7.
Nowacki T.W. (2004) Leksykon pedagogiki pracy, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 
8.
Tischner J., Jedliński R. (2001) Praca jako wartość, Fundacja Opoka, Warszawa.
 
9.
Oleksy T. (2009) Metody ocen i rozwoju zawodowego pracowników, PWE, Warszawa.
 
10.
Pocztowski A. (2008) Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
11.
Słownik pedagogiki pracy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź.
 
12.
Szejniuk A., Rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu organizacją Journal of Modern Science TOM 1/32/2017 s. 310.
 
13.
Szejniuk A., Etyka menedżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi Journal of Modern Science TOM 1/28/2016 s. 97.
 
14.
Szejniuk A., Kapitał ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji Journal of Modern Science TOM3/26/2015 s. 49.
 
15.
Szejniuk A., Controlling personalny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi Journal of Modern Science TOM 2/25/2015 s. 36.
 
16.
Ściborek Z. (2010) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
17.
Wilsz J. (2009) Teoria pracy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
18.
Wiatrowski Z. (2007) Praca jako twórczość uniwersalna i jako problem XXI wieku [w] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki pod red. Waldemara Furmanka, Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów–Warszawa.
 
19.
Wieczorkowska G. (2007) Kierowanie motywacją, rola zachowań, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
 
20.
Zając S. (2014) Wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie [w] P. Lenik, Współczesne dylematy zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, Krosno.
 
Journals System - logo
Scroll to top