PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (13-28)
Legal and organizational framework of the European Police College (CEPOL)
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Unifying Europe, breaking of political, economic and financial boundaries - on the one hand facilitate the movement of people, capital and services, but on the other hand, open up new possibilities when it comes to criminal activity, especially organized crime. This requires the cooperation of the police of the Member States, especially in the exchange of experience, knowledge of the state regulation, in particular the schooling. For this purpose, on the basis of a decision of the Council was set up a new decentralized agency called the European Police College (CEPOL), whose headquarters are near London. The primary form of the college was established in 2000. In 2005, the authority has become part of the EU institutions and bodies. The task of this organization is to conduct schooling of the various types of crimes and forms of their making. Currently undertakes efforts to connect CEPOL with Europol. The internal bodies of the agency are the director and the board. The office is the secretariat in which works employees delegated by the other EU institutions and by Member States.
 
REFERENCES (29)
1.
Bisaccia, A. (2009). Crime and punishment: an in-depth analysis of security issues in the European Union. EUMA Papers, vol. 6, No. 11, June, s. 12–16.
 
2.
Bistiaux, G. (2011). Association of European Police Colleges – Fifteen Years of Experience in European Police Training, Internal Security, nr 2, s. 8–16.
 
3.
Bogdalski, P. (2009). Survey on the Teaching Staff of European Police Colleges, Internal Security, nr 1, s. 4–12.Bosio, P. (2010/2011). Knowledge from experience of Police Officer: A Grounded Study, Cepol European Police Science and Research.
 
4.
Bulletin, Isse 4, s. 12–15.
 
5.
Čentéš, J. (2008). Základné pramene právnej úpravy omamných a psychotropných látok, Justičná revue, nr 3, s. 358–373.
 
6.
Čentéš, J. (2008). Pozbavenie osobnej slobody - ústavné a zákonné limity, W: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie, Trnava: Wydawnictwo Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 51–62.
 
7.
Cordner, G. Shain, C. (2011). The changing landscape of police education and training, Police Practice and Research, An International Journal, vol. 12, nr 4, s. 281–285.
 
8.
Farina r. (2012) Course Report of 8 November 2012: Illegal Trafficking of Waste and Organised Crime https://www.cepol.europa.eu/in... [pozyskano 2012-11-20].
 
9.
Holtackers, M. (2010). The Stockholm Programme and its Relevance for European Police Education, Internal Security, nr 2, s. 8–13. Lei, X. Zhifeng, Ch. (2010). The Summary of Research on European Police College, Journal of Yunnan Police Officer Academy, nr 6, s. 13–17.
 
10.
Neuteboom, W. (2012). ENFSI ‐ the European Network of Forensic Science Institutes, European Police Science and Research Bulletin, Issue 7 / 2012, https://www.cepol.europa.eu/in... [pozyskano: 2012-11-20].
 
11.
Nogala, D. (2006). Surfing the crime net: the European Police Research & Science Database (CEPOL-eDOC) as a new source for police research and police science in Europe, Crime Prevention and Community Safety: an International Journal, nr 8, 260–270.
 
12.
Stephens, P. (2007). Cybercrime Investigation Training and Specialist Education for the European Union, Digital Forensics and Incident Analysis, Second International Workshop on, s. 28–37.
 
13.
Regulamin pracowniczy Wspólnot Europejskich (DzU L 56 z 4.3.1968) Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) NR 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (DzU L 124 z 27.4.2004).
 
14.
Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (DzU L 29 z 3.2.2004, str. 15).
 
15.
Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) NR 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (DzU L 124 z 27.4.2004, str. 1).
 
16.
Rozporządzenie Nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (DzU 17 z 6.10.1958, str. 385/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.).
 
17.
Rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (DzU L 145 z 31.5.2001, str.43.).
 
18.
Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (DzU L 251/20 z 27.7.2004 str. 20).
 
19.
Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW (DzU L 256 z 1.10.2005, str. 653-70).
 
20.
Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i uchylająca decyzje z dnia 25 czerwca 1997 r. i z dnia 22 marca 1999 r. oraz decyzję 2001/41/WE i decyzję 2001/496/WPZiB (DzU L 160 z 28.6.2003, str. 72. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/240/WE (DzU L. 77 z 12.3.2004, str. 17).
 
21.
Rozporządzenie Rady (WE, Euroatom) nr 1605.2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie Rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzU L 248 z 16.9.2002, str. 1).
 
22.
Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozpo-rządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzU L 357 z 31.12.2002, s. 72).
 
23.
Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (DzU L 136 z 31.5.1999, str. 1).
 
24.
Wystąpienie dyrektora CEPOL-u z 6 listopada 2012 r. znajduje się na stronie https://www.cepol.europa.eu/in... [pozyskano: 2012-11–-19].
 
25.
Posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere - 15-16 października 1999 r.- Wnioski Prezydencji http://archiwum-ukie.polskawue... [pozyskano: 2012-11-19].
 
26.
 
27.
 
28.
Course Report of 8 November 2012: EU Policy Cycle for organised and serious international crime https://www.cepol.europa.eu/in... [pozyskano 2012-11-20].
 
29.
 
Journals System - logo
Scroll to top