PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (13-28)
Prawne i organizacyjne ramy działania Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jednocząca się Europa, znoszenie granic politycznych, gospodarczych i finansowych z jednej strony ułatwiają przepływ osób, kapitału, usług, z drugiej zaś otwierają nowe możliwości, gdy chodzi o działalność przestępczą, zwłaszcza zorganizowaną. W tym celu konieczne jest współdziałanie policji państw członkowskich, zwłaszcza w obszarze wymiany doświadczeń, wiedzy o stanie regulacji prawnych, a w szczególności szkoleń. W tym celu na podstawie decyzji Rady powołano do życia nową agencję zdecentralizowaną zwaną Europejską Akademią Policyjną (CEPOL), której siedziba znajduje się niedaleko Londynu. Pierwotna forma Akademii powstała w 2000 roku. W 2005 organ ten stał się częścią systemu organów i instytucji UE. Zadaniem tej organizacji jest prowadzenie szkoleń z zakresu poszczególnych typów przestępstw i formy ich popełniania. Obecnie podejmuje się działania zmierzające do połączenie CEPOL z Europol. Organami wewnętrznym Agencji są dyrektor i zarząd. Urzędem zaś jest sekretariat w którym pracują pracownicy oddelegowani zarówno przez inne instytucje unijne, jak i przez państwa członkowskie.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bisaccia, A. (2009). Crime and punishment: an in-depth analysis of security issues in the European Union. EUMA Papers, vol. 6, No. 11, June, s. 12–16.
 
2.
Bistiaux, G. (2011). Association of European Police Colleges – Fifteen Years of Experience in European Police Training, Internal Security, nr 2, s. 8–16.
 
3.
Bogdalski, P. (2009). Survey on the Teaching Staff of European Police Colleges, Internal Security, nr 1, s. 4–12.Bosio, P. (2010/2011). Knowledge from experience of Police Officer: A Grounded Study, Cepol European Police Science and Research.
 
4.
Bulletin, Isse 4, s. 12–15.
 
5.
Čentéš, J. (2008). Základné pramene právnej úpravy omamných a psychotropných látok, Justičná revue, nr 3, s. 358–373.
 
6.
Čentéš, J. (2008). Pozbavenie osobnej slobody - ústavné a zákonné limity, W: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie, Trnava: Wydawnictwo Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 51–62.
 
7.
Cordner, G. Shain, C. (2011). The changing landscape of police education and training, Police Practice and Research, An International Journal, vol. 12, nr 4, s. 281–285.
 
8.
Farina r. (2012) Course Report of 8 November 2012: Illegal Trafficking of Waste and Organised Crime https://www.cepol.europa.eu/in... [pozyskano 2012-11-20].
 
9.
Holtackers, M. (2010). The Stockholm Programme and its Relevance for European Police Education, Internal Security, nr 2, s. 8–13. Lei, X. Zhifeng, Ch. (2010). The Summary of Research on European Police College, Journal of Yunnan Police Officer Academy, nr 6, s. 13–17.
 
10.
Neuteboom, W. (2012). ENFSI ‐ the European Network of Forensic Science Institutes, European Police Science and Research Bulletin, Issue 7 / 2012, https://www.cepol.europa.eu/in... [pozyskano: 2012-11-20].
 
11.
Nogala, D. (2006). Surfing the crime net: the European Police Research & Science Database (CEPOL-eDOC) as a new source for police research and police science in Europe, Crime Prevention and Community Safety: an International Journal, nr 8, 260–270.
 
12.
Stephens, P. (2007). Cybercrime Investigation Training and Specialist Education for the European Union, Digital Forensics and Incident Analysis, Second International Workshop on, s. 28–37.
 
13.
Regulamin pracowniczy Wspólnot Europejskich (DzU L 56 z 4.3.1968) Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) NR 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (DzU L 124 z 27.4.2004).
 
14.
Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (DzU L 29 z 3.2.2004, str. 15).
 
15.
Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) NR 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (DzU L 124 z 27.4.2004, str. 1).
 
16.
Rozporządzenie Nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (DzU 17 z 6.10.1958, str. 385/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.).
 
17.
Rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (DzU L 145 z 31.5.2001, str.43.).
 
18.
Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (DzU L 251/20 z 27.7.2004 str. 20).
 
19.
Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW (DzU L 256 z 1.10.2005, str. 653-70).
 
20.
Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i uchylająca decyzje z dnia 25 czerwca 1997 r. i z dnia 22 marca 1999 r. oraz decyzję 2001/41/WE i decyzję 2001/496/WPZiB (DzU L 160 z 28.6.2003, str. 72. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/240/WE (DzU L. 77 z 12.3.2004, str. 17).
 
21.
Rozporządzenie Rady (WE, Euroatom) nr 1605.2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie Rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzU L 248 z 16.9.2002, str. 1).
 
22.
Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozpo-rządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzU L 357 z 31.12.2002, s. 72).
 
23.
Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (DzU L 136 z 31.5.1999, str. 1).
 
24.
Wystąpienie dyrektora CEPOL-u z 6 listopada 2012 r. znajduje się na stronie https://www.cepol.europa.eu/in... [pozyskano: 2012-11–-19].
 
25.
Posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere - 15-16 października 1999 r.- Wnioski Prezydencji http://archiwum-ukie.polskawue... [pozyskano: 2012-11-19].
 
26.
 
27.
 
28.
Course Report of 8 November 2012: EU Policy Cycle for organised and serious international crime https://www.cepol.europa.eu/in... [pozyskano 2012-11-20].
 
29.
 
Journals System - logo
Scroll to top