PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (59-74)
Local referendums in Poland in the years 1990-2014
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Local self-government is one of the most important forms of activation inhabitants of the units of territorial self-government unit. These people in fact take part in running their own affairs – indirectly, through their chosen authorities, or directly through a referendum – it impacts on specific matters that for the residents of the local self-government are particularly important. This article discusses the provisions concerning local referendum contained in the Polish Constitution and the law on local referendum. On the asis of the data contained in the Local Data Bank CSO examined whether the local self-government units often carried out referendums of this type, or otherwise. For this purpose, collected and presented information on referenda, which were carried out: on the appeal of the municipal council, district council and the regional council of the region, on appeal the mayor (mayor, city president), on self-taxation of residents of the municipality and the matters of others.
 
REFERENCES (21)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
2.
Bandarzewski, K. (2010), w: red. Stec, M. i Małysa-Sulińska, K. Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne. Warszawa: Oficyna.
 
3.
Bąkiewicz, M. (2013). Teoretyczne i praktyczne determinanty współczesnego definiowania polityki społecznej. Józefów: Journal of Modern Science, Nr 4.
 
4.
Bułajewski, S. (2012). Rada gminy jako organ stanowiący, [w:] Chmaj, M. (red.). Status prawny rady gminy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
5.
Bułajewski, S. (2009). Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
 
6.
Bułajewski, S. (2014). Rola rady powiatu, zarządu powiatu i starosty w wykonywaniu zadań powiatu z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Józefów: Journal of Modern Science, Nr 4.
 
7.
Czaplicki, K. W. (2007). Ustawa o referendum lokalnym: komentarz. Warszawa, Kraków: ABC a Wolters Kluwer Business.
 
8.
Jabłoński, M. (2008), Rec.: Uziębło, P. Ustawa o referendum lokalnym: komentarz. Studia Wyborcze, Nr 6.
 
9.
Ossowska-Salamonowicz, D. i Bułajewski, S. (2012). Zasada decentralizacji władzy publicznej. Józefów: Journal of Modern Science, Nr 3.
 
10.
Piasecki, A. K. (2005). Referenda w III RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Skrzydło, W. i Grabowska, S. i Grabowski, R. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz encyklopedyczny. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
12.
Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Liber.
 
13.
Wronkowska, S i Zieliński, M. (2004). Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
14.
Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426).
 
15.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
16.
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).
 
17.
Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.).
 
18.
Wyrok NSA z 17 czerwca 2014 II OSK 825/14, LEX nr 1496217.
 
19.
Wyrok WSA w Lublinie z 29 grudnia 2011 r., III SA/Lu 750/11, LEX nr 1110837.
 
20.
Postanowienie NSA z 28 lutego 1992 r., SA/Po 306/92, ONSA 1993, nr 1, poz. 17.
 
21.
Referenda lokalne – podstawowe problemy i propozycje zmian przedstawione w projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (pobrano 1 września 2015 r. z: www.prezydent.pl).
 
Journals System - logo
Scroll to top