PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (59-74)
Referenda lokalne w Polsce w latach 1990-2014
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Samorząd terytorialny to jedna z najistotniejszych form aktywizacji mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. Mieszkańcy ci biorą bowiem udział w załatwianiu własnych spraw zarówno pośrednio, poprzez wybrane przez siebie organy, jak i bezpośrednio, poprzez referendum, oddziaływując w ten sposób na konkretne sprawy, które są dla nich szczególnie ważne.W niniejszym artykule omówiono przepisy dotyczące referendum lokalnego, znajdujące się w Konstytucji RP oraz ustawie o referendum lokalnym. Na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS sprawdzono, czy w jednostkach samorządu terytorialnego często przeprowadza się referenda tego typu, czy też nie. W tym celu zebrano i przedstawiono informacje dotyczące przeprowadzanych referendów: w sprawie odwołania rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa, w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawie samoopodatkowania mieszkańców gminy, jak również w innych sprawach.
 
REFERENCJE (21)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
2.
Bandarzewski, K. (2010), w: red. Stec, M. i Małysa-Sulińska, K. Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne. Warszawa: Oficyna.
 
3.
Bąkiewicz, M. (2013). Teoretyczne i praktyczne determinanty współczesnego definiowania polityki społecznej. Józefów: Journal of Modern Science, Nr 4.
 
4.
Bułajewski, S. (2012). Rada gminy jako organ stanowiący, [w:] Chmaj, M. (red.). Status prawny rady gminy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
5.
Bułajewski, S. (2009). Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
 
6.
Bułajewski, S. (2014). Rola rady powiatu, zarządu powiatu i starosty w wykonywaniu zadań powiatu z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Józefów: Journal of Modern Science, Nr 4.
 
7.
Czaplicki, K. W. (2007). Ustawa o referendum lokalnym: komentarz. Warszawa, Kraków: ABC a Wolters Kluwer Business.
 
8.
Jabłoński, M. (2008), Rec.: Uziębło, P. Ustawa o referendum lokalnym: komentarz. Studia Wyborcze, Nr 6.
 
9.
Ossowska-Salamonowicz, D. i Bułajewski, S. (2012). Zasada decentralizacji władzy publicznej. Józefów: Journal of Modern Science, Nr 3.
 
10.
Piasecki, A. K. (2005). Referenda w III RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Skrzydło, W. i Grabowska, S. i Grabowski, R. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz encyklopedyczny. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
12.
Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Liber.
 
13.
Wronkowska, S i Zieliński, M. (2004). Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
14.
Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426).
 
15.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
16.
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).
 
17.
Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.).
 
18.
Wyrok NSA z 17 czerwca 2014 II OSK 825/14, LEX nr 1496217.
 
19.
Wyrok WSA w Lublinie z 29 grudnia 2011 r., III SA/Lu 750/11, LEX nr 1110837.
 
20.
Postanowienie NSA z 28 lutego 1992 r., SA/Po 306/92, ONSA 1993, nr 1, poz. 17.
 
21.
Referenda lokalne – podstawowe problemy i propozycje zmian przedstawione w projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (pobrano 1 września 2015 r. z: www.prezydent.pl).
 
Journals System - logo
Scroll to top