PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (230-252)
The role of authority in the modern economy
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the knowledge-based economy, the human capital matters, which largely affects on the functioning of every organization. Therefore, today’s organizations report the need for adequately educated people with more and more skills and specific values. In the formation of human resources an important role plays authorities that indicate the right way, inspire to action and to new challenges. This paper presents the requirements for a modern economy, society and the role of leadership in shaping the appropriate attitudes and behaviors of employees. It also discusses the results of research presenting the opinion of the respondents concerning the importance of certain skills and socially desirable values in achieving professional success in the modern economy. Respondents also expressed their opinions with regard to the possession of the authority in economic matters.
 
REFERENCES (25)
1.
Barbachowska, B. (2007). Czas pracy dyrektorów. Teoria i praktyka. Wydawnictwo.
 
2.
Breński, W. (2008). Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji. Warszawa: Difin.
 
3.
Drucker, P. (1995). Zarządzanie w burzliwych czasach. Nowe wyzwania – nowe horyzonty, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
4.
Drucker, P. (2009). Menedżer skuteczny, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes, Sp. z o.o.
 
5.
Drucker, P. (1999). Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Głuszek, E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 
7.
Griffin, R. W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Grudzewski, W. M., Hajduk, I. K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Difin.
 
9.
Hamel, G., Breen B. (2008). Zarządzanie jutra, Lublin: Red Horse Sp. z o.o.: 2008.
 
10.
Karaszewski, R. (2001). TQM. Teoria i praktyka. Toruń: TNOIK, Dom organizatora.
 
11.
Kaplan, R. S., Norton D. P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategią nad działanie. Warszawa: PWN.
 
12.
Karpiński, A. J. (2007). Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji.
 
13.
Kołodko, Z. (1998). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa: PWN.
 
14.
Leon, J., Frąckiewicz, J. (2000), Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania). Warszawa: Fundacja Pomocy Antyk. „Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski”.
 
15.
Mączyński J. (2006). Międzykulturowe Badania nad przywództwem. [w:] Listwan, T., Witkowski, S. A. (2006). Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 
16.
Mały słownik języka polskiego. (1994). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Mikołajczyk, G. (2013). Dokąd zmierza świat przyszłości. Ekonomia polityczna. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
18.
Milewski, R. (red.), (1997). Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Obłój, K. (1994). Mikroszkółka zarządzania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
20.
Olechnicki K., Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
 
21.
Penc, J. (1996). Decyzje w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Słownik Wyrazów Obcych (1995). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Sitek, B. (2011). Misja szkolnictwa wyższego w kształtowaniu przedsiębiorczości akademickiej z perspektywy najnowszych zmian w prawie o szkolnictwie wyższym. Journal of Modern Science.
 
23.
Pedagogika. Tom 2/9/2011. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).
 
24.
Steinmann, H., Schreyögg, G. (1998) Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
25.
Tanalski, T. (2011). Czy humaniści, etycy i moraliści są potrzebni? Czyli o potrzebie reformy pedagogiki. Journal of Modern Science. Pedagogika. Tom 2/9/2011. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Journals System - logo
Scroll to top