PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (230-252)
Rola autorytetów we współczesnej gospodarce
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W gospodarce opartej na wiedzy duże znaczenie odgrywa kapitał ludzki, który w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie każdej organizacji. Dlatego też współczesne organizacje zgłaszają zapotrzebowanie na odpowiednio wykształconych ludzi, posiadających coraz większe umiejętności i określone wartości. W kształtowaniu zasobów ludzkich dużą rolę odgrywają autorytety, które wskazują właściwą drogę, inspirują do działania i do nowych wyzwań. W artykule przedstawiono wymagania stawiane społeczeństwu przez współczesną gospodarkę oraz rolę przywódcy w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań pracowników. Omówiono również wyniki badań własnych, przedstawiające opinię badanych, dotyczącą znaczenia określonych umiejętności i pożądanych społecznie wartości w osiąganiu sukcesu zawodowego we współczesnej gospodarce. Respondenci wyrażali również swoje opinie odnośnie posiadania autorytetu w kwestiach gospodarczych.
 
REFERENCJE (25)
1.
Barbachowska, B. (2007). Czas pracy dyrektorów. Teoria i praktyka. Wydawnictwo.
 
2.
Breński, W. (2008). Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji. Warszawa: Difin.
 
3.
Drucker, P. (1995). Zarządzanie w burzliwych czasach. Nowe wyzwania – nowe horyzonty, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
4.
Drucker, P. (2009). Menedżer skuteczny, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes, Sp. z o.o.
 
5.
Drucker, P. (1999). Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Głuszek, E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 
7.
Griffin, R. W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Grudzewski, W. M., Hajduk, I. K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Difin.
 
9.
Hamel, G., Breen B. (2008). Zarządzanie jutra, Lublin: Red Horse Sp. z o.o.: 2008.
 
10.
Karaszewski, R. (2001). TQM. Teoria i praktyka. Toruń: TNOIK, Dom organizatora.
 
11.
Kaplan, R. S., Norton D. P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategią nad działanie. Warszawa: PWN.
 
12.
Karpiński, A. J. (2007). Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji.
 
13.
Kołodko, Z. (1998). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa: PWN.
 
14.
Leon, J., Frąckiewicz, J. (2000), Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania). Warszawa: Fundacja Pomocy Antyk. „Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski”.
 
15.
Mączyński J. (2006). Międzykulturowe Badania nad przywództwem. [w:] Listwan, T., Witkowski, S. A. (2006). Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 
16.
Mały słownik języka polskiego. (1994). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Mikołajczyk, G. (2013). Dokąd zmierza świat przyszłości. Ekonomia polityczna. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
18.
Milewski, R. (red.), (1997). Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Obłój, K. (1994). Mikroszkółka zarządzania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
20.
Olechnicki K., Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
 
21.
Penc, J. (1996). Decyzje w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Słownik Wyrazów Obcych (1995). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Sitek, B. (2011). Misja szkolnictwa wyższego w kształtowaniu przedsiębiorczości akademickiej z perspektywy najnowszych zmian w prawie o szkolnictwie wyższym. Journal of Modern Science.
 
23.
Pedagogika. Tom 2/9/2011. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).
 
24.
Steinmann, H., Schreyögg, G. (1998) Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
25.
Tanalski, T. (2011). Czy humaniści, etycy i moraliści są potrzebni? Czyli o potrzebie reformy pedagogiki. Journal of Modern Science. Pedagogika. Tom 2/9/2011. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Journals System - logo
Scroll to top