PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (149-170)
The effectiveness of educational multimedia programs for reading
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Educational computer programs are known since 1980s when it was noticed that the computer can support children development. Interest in computer programs has unabated today as well. You can find them in a library, classrooms, community centers and children’s rooms. Teachers and parents are buying programs in the hope that children by them will be able to easier and faster learn to count, read, speak a foreign language or learn the secrets of the natural world. Because interest in programs is not decreasing in the market therefore we can see more and more such programs. The question arises about the differences between them and the effectiveness of education. In the article was caused a review of some manners of the evaluation of the effectiveness of multimedia educational programmes for the learning to read and the new model of verifications was introduced to the effectiveness of these teaching centres. The author assumes that the most effective indicator of the effectiveness of the program for learning to read will be evaluation dominated by students using this program (recipients). Findings of the described research on the most popular program are contradicting the popular view that it was effective. The research presented in this paper is a continuation of research on the effectiveness of programs to learn mathematics, which also demonstrated the low effectiveness in spite of positive assessments. The author is indicating in the summary to the need to verify the effectiveness of the programmes to increase the quality of the education. Keywords: learning to read, 7 years old children, the effectiveness of educational, computer software, multimedia software, program ,,Klik learn to read”
 
REFERENCES (37)
1.
Bernatek M., O programach Klik uczy…, „Życie Szkoły”, nr 8, 2003, s. 484–485.
 
2.
Besser-Krysiak A. (2004), Oczekiwania nauczycieli nauczania początkowego w stosunku do edukacyjnych programów komputerowych a ich rzeczywista rola. W: J. Morbitzer (red.), Komputer w Edukacji XIV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 17−20.
 
3.
Brożek A., Dobkowska J., Paszkiewicz A., Puchalska A. (2013), Umiejętności językowe trzecioklasistów. W: Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport z badania OBUT 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 52−97.
 
4.
Fenik K. (2013), Przewodnik dla autorów e-podręczników. Rekomendacje w sprawie tworzenia multimedialnych treści edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 
5.
Główczewska D. (1997), Komputerowy program edukacyjny „Sam przeczytam” i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, „Życie Szkoły”, nr 2, s. 83−85.
 
6.
Graboś I., Programy multimedialne, „Życie Szkoły”, nr 8, 2006, s. 29−30.
 
7.
Gruba J., (2002), Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
8.
Gruba J. (2007), Wykorzystanie komputera w nauce czytania, „Życie Szkoły”, nr 5, s. 300−303.
 
9.
Grzyb T. Prorocy kelnerzy, „Charaktery”, nr 1, 2007, s. 50−53.
 
10.
Hassa A., Komputer jako środek dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej, „Komputer w Szkole”, nr 1, 1998, s. 88−94.
 
11.
Hassa A., Program komputerowy „Literki” i możliwości jego wykorzystania w klasach 1−2, „Życie Szkoły”, nr 8, 1996, s. 492−493.
 
12.
Horgan J., Komputer lekarstwem na trudności w czytaniu, „Świat Nauki”, nr 1, 1997, s. 62−63.
 
13.
Jelinek J.A., Uczenie się matematyki przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, 2013, s. 181−194.
 
14.
Jurczuk T., Zajęcia z komputerem, „Życie Szkoły”, nr 8, 2004, s. 543−546.
 
15.
Juszczyk K., Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo, „Investigationes Linguisticae”, nr 15, 2007, s. 41−55.
 
16.
Juszczyk S., Zając W., Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, „Auxilium Sociale”, nr 3/4, 1998, s. 233−235.
 
17.
Kłosińska T., (2014), Uczeń przed komputerem. Kreatywność polonistyczna dziecka. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (red.), Children in the postmodern world. Culture-Media-Social Inequality, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 137−150.
 
18.
Kłosińska T. i Włoch S., Kształcenie wczesnoszkolne wobec oferty multimedialnych programów edukacyjnych, „Edukacja Medialna”, nr 3, 2002, s. 23−28.
 
19.
Konarzewski K. (2012), TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Warszawa.
 
20.
Konior-Węgrzynowa H., Trudna sztuka czytania, cz. 4. Pożytki z zabawy płynące, „Psychologia w Szkole”, nr 2, 2011, s. 100−113.
 
21.
Krasoń K., Barańska U., Cichoń-Miszczyk D., Kanach A., Michalska B., Mroczek J., Świerkot M., Preferencje czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym (rekonesans badawczy), „Nauczyciel i Szkoła”, nr 2, 1999, s. 37−41.
 
22.
Maciszewska A., Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera, „Życie Szkoły”, nr 8, 2001, s. 498−501.
 
23.
Majkut-Czarnota B. (2000), Kryteria oceny edukacyjnych programów komputerowych do nauki czytania. W: W. Strykowski (red.), Media a edukacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 517−527.
 
24.
Malmquist E. (1987), Nauka czytania w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa.
 
25.
Mika A., Klik uczy ortografii, „Życie Szkoły”, nr 2, 2002, s. 111−112.
 
26.
Nauka czytania w Europie. Kontekst, polityka i praktyka. Raport Komisji Europejskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2011.
 
27.
Niemczyńska M.I., Polak kupuje średnio półtorej książki rocznie, Czech – 14. Miliard na ratunek czytaniu, „Gazeta Wyborcza”, 6.02.2014.
 
28.
Rocławski B. (1998), Badanie tempa i techniki czytania, Glottispol, Biblioteka Pedagogiczna, Gdańsk.
 
29.
Sobecka-Szcześniak K., Programy do nauki pisania i czytania dla dzieci, „Edukacja Medialna”, nr 4, 1994, s. 52−54.
 
30.
Solich K., Zabawy z komputerem w procesie kształtowania elementarnej umiejętności czytania i pisania. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Wąsińskie (red.), Edukacja małego dziecka. Wybrane obszary aktywności, t. 6, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2013, s. 281−301.
 
31.
Straburzyńska T., Śliwińska T. (1980), Pedagogiczna metoda badania umiejętności czytania i pisania dla klas I–III szkoły podstawowej, Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, Poznań.
 
32.
Śliwa B. (2005), Klik uczy liczyć w zielonej szkole, „Życie Szkoły”, nr 5, s. 299−301.
 
33.
Ślósarz A. (2008), Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 
34.
Huka T. (2013), Media jako czynnik wspierający rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. W: J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek-Media-Edukacja, s. 1−8, http://www.mkidn.gov.pl/media/... (data dostępu: 31.01.2014).
 
35.
Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie − Europejskie Ramy Odniesienia, 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006, http://eur-lex.europa.eu/legal... (data dostępu: 12.04.2014).
 
36.
Multimedia − krótkie załamanie segmentu oprogramowania multimedialno-edukacyjnego już za nami, http://dis2.waw.pl/dis/artykuy... (data dostępu: 10.01.2014).
 
37.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014−2020, http://www.mkidn.gov.pl/media/... (data dostępu: 31.01.2014).
 
Journals System - logo
Scroll to top