PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (149-170)
Skuteczność edukacyjna multimedialnych programów do nauki czytania
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Edukacyjne programy komputerowe znane są już od lat 80., od kiedy zauważono, że komputer może pełnić funkcję wspomagającą rozwój dziecka. Zainteresowanie programami komputerowymi nie słabnie również dzisiaj. Stanowią one wyposażenie bibliotek, klas szkolnych, świetlic i pokoi dziecięcych. Nauczyciele i rodzice kupują programy, mając nadzieję, że dzięki nim dzieci będą mogły łatwiej i szybciej nauczyć się rachować, czytać, mówić w obcym języku czy poznać tajniki świata przyrody. Ponieważ zainteresowanie programami nie słabnie, na rynku widać coraz większą liczbę programów. Pojawia się pytanie o różnice między nimi i skuteczność edukacyjną. W artykule dokonany został przegląd niektórych sposobów oceny efektywności multimedialnych programów edukacyjnych do nauki czytania oraz zaprezentowano nowy model weryfikacji skuteczności tych środków dydaktycznych. Autor przyjmuje założenie, że najbardziej skutecznym wskaźnikiem skuteczności programu do nauki czytania będzie ocena opanowanej umiejętności przez uczniów korzystających z tego programu (adresatów). Wyniki przedstawionych badań nad najpopularniejszym programem przeczą powszechnej opinii, jakoby był skuteczny. Badania przedstawione w artykule są kontynuacją badań nad skutecznością programów do nauki matematyki, które również wykazały niską skuteczność mimo pozytywnych ocen. W podsumowaniu autor wskazuje na konieczność weryfikowania skuteczności programów dla zwiększenia jakości prowadzonej edukacji.
 
REFERENCJE (37)
1.
Bernatek M., O programach Klik uczy…, „Życie Szkoły”, nr 8, 2003, s. 484–485.
 
2.
Besser-Krysiak A. (2004), Oczekiwania nauczycieli nauczania początkowego w stosunku do edukacyjnych programów komputerowych a ich rzeczywista rola. W: J. Morbitzer (red.), Komputer w Edukacji XIV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 17−20.
 
3.
Brożek A., Dobkowska J., Paszkiewicz A., Puchalska A. (2013), Umiejętności językowe trzecioklasistów. W: Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport z badania OBUT 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 52−97.
 
4.
Fenik K. (2013), Przewodnik dla autorów e-podręczników. Rekomendacje w sprawie tworzenia multimedialnych treści edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 
5.
Główczewska D. (1997), Komputerowy program edukacyjny „Sam przeczytam” i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, „Życie Szkoły”, nr 2, s. 83−85.
 
6.
Graboś I., Programy multimedialne, „Życie Szkoły”, nr 8, 2006, s. 29−30.
 
7.
Gruba J., (2002), Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
8.
Gruba J. (2007), Wykorzystanie komputera w nauce czytania, „Życie Szkoły”, nr 5, s. 300−303.
 
9.
Grzyb T. Prorocy kelnerzy, „Charaktery”, nr 1, 2007, s. 50−53.
 
10.
Hassa A., Komputer jako środek dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej, „Komputer w Szkole”, nr 1, 1998, s. 88−94.
 
11.
Hassa A., Program komputerowy „Literki” i możliwości jego wykorzystania w klasach 1−2, „Życie Szkoły”, nr 8, 1996, s. 492−493.
 
12.
Horgan J., Komputer lekarstwem na trudności w czytaniu, „Świat Nauki”, nr 1, 1997, s. 62−63.
 
13.
Jelinek J.A., Uczenie się matematyki przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, 2013, s. 181−194.
 
14.
Jurczuk T., Zajęcia z komputerem, „Życie Szkoły”, nr 8, 2004, s. 543−546.
 
15.
Juszczyk K., Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo, „Investigationes Linguisticae”, nr 15, 2007, s. 41−55.
 
16.
Juszczyk S., Zając W., Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, „Auxilium Sociale”, nr 3/4, 1998, s. 233−235.
 
17.
Kłosińska T., (2014), Uczeń przed komputerem. Kreatywność polonistyczna dziecka. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (red.), Children in the postmodern world. Culture-Media-Social Inequality, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 137−150.
 
18.
Kłosińska T. i Włoch S., Kształcenie wczesnoszkolne wobec oferty multimedialnych programów edukacyjnych, „Edukacja Medialna”, nr 3, 2002, s. 23−28.
 
19.
Konarzewski K. (2012), TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Warszawa.
 
20.
Konior-Węgrzynowa H., Trudna sztuka czytania, cz. 4. Pożytki z zabawy płynące, „Psychologia w Szkole”, nr 2, 2011, s. 100−113.
 
21.
Krasoń K., Barańska U., Cichoń-Miszczyk D., Kanach A., Michalska B., Mroczek J., Świerkot M., Preferencje czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym (rekonesans badawczy), „Nauczyciel i Szkoła”, nr 2, 1999, s. 37−41.
 
22.
Maciszewska A., Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera, „Życie Szkoły”, nr 8, 2001, s. 498−501.
 
23.
Majkut-Czarnota B. (2000), Kryteria oceny edukacyjnych programów komputerowych do nauki czytania. W: W. Strykowski (red.), Media a edukacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 517−527.
 
24.
Malmquist E. (1987), Nauka czytania w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa.
 
25.
Mika A., Klik uczy ortografii, „Życie Szkoły”, nr 2, 2002, s. 111−112.
 
26.
Nauka czytania w Europie. Kontekst, polityka i praktyka. Raport Komisji Europejskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2011.
 
27.
Niemczyńska M.I., Polak kupuje średnio półtorej książki rocznie, Czech – 14. Miliard na ratunek czytaniu, „Gazeta Wyborcza”, 6.02.2014.
 
28.
Rocławski B. (1998), Badanie tempa i techniki czytania, Glottispol, Biblioteka Pedagogiczna, Gdańsk.
 
29.
Sobecka-Szcześniak K., Programy do nauki pisania i czytania dla dzieci, „Edukacja Medialna”, nr 4, 1994, s. 52−54.
 
30.
Solich K., Zabawy z komputerem w procesie kształtowania elementarnej umiejętności czytania i pisania. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Wąsińskie (red.), Edukacja małego dziecka. Wybrane obszary aktywności, t. 6, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2013, s. 281−301.
 
31.
Straburzyńska T., Śliwińska T. (1980), Pedagogiczna metoda badania umiejętności czytania i pisania dla klas I–III szkoły podstawowej, Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, Poznań.
 
32.
Śliwa B. (2005), Klik uczy liczyć w zielonej szkole, „Życie Szkoły”, nr 5, s. 299−301.
 
33.
Ślósarz A. (2008), Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 
34.
Huka T. (2013), Media jako czynnik wspierający rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. W: J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek-Media-Edukacja, s. 1−8, http://www.mkidn.gov.pl/media/... (data dostępu: 31.01.2014).
 
35.
Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie − Europejskie Ramy Odniesienia, 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006, http://eur-lex.europa.eu/legal... (data dostępu: 12.04.2014).
 
36.
Multimedia − krótkie załamanie segmentu oprogramowania multimedialno-edukacyjnego już za nami, http://dis2.waw.pl/dis/artykuy... (data dostępu: 10.01.2014).
 
37.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014−2020, http://www.mkidn.gov.pl/media/... (data dostępu: 31.01.2014).
 
Journals System - logo
Scroll to top