PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (253-272)
Corporate social responsibility as a tool supporting development of the organizations authority among local community
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays Corporate Social Responsibility plays important role in business practice. This situation was caused by changes made in the contemporary world. CSR refers to the responsibility for damages in natural environment as well as to negative social changes. It is a crucial factor affecting a company’s position in the market and, especially, its development capacities. Organizations, operating in the market, affect both natural and social environment. Corporate social responsibility is closely related to requirement of taking all the consequences resulting from organizations’ activities. Organizations should take part in activities for the benefit of the environment, as well as participate in solving of social problems. They should be the authority for the local community. It should be emphasized that organizations have a moral responsibility to society for all forms and effects on their work.
 
REFERENCES (45)
1.
Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
2.
Barbachowska B. (2012), Bezpieczeństwo informacji w firmie, Journal of Modern Science, tom 2/13/2012.
 
3.
Bartkowiak B., Krugiełka A., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Obszarze Zatrudnienia, Milenium, Gniezno.
 
4.
Breński, W. (2008) Etyka i odpowiedzialność społeczna obecnie [w:] M. Przychalska, I. Gałgan (red.) Etyka Biznesu, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
5.
Derczyński W. (1997), Postawy i zachowania konsumenckie [w:] Falkowska M. (red.), O stylach życia Polaków, CBOS, Warszawa.
 
6.
Drucker F. (1994), Praktyka zarządzania, Wyd. Czytelnik, Kraków.
 
7.
Filek J. (2007), Odpowiedzialny biznes może przynieść zyski, Gazeta „Rzeczpospolita”, nr 83.
 
8.
Filek J. (2006), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda, czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 
9.
Filipp E. (2008), Społeczna odpowiedzialność organizacji [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
10.
Firma = etyka. Pracownicy, dostawcy, społeczeństwo (2009), Zeszyt 1, Forum odpowiedzialnego biznesu, Warszawa.
 
11.
Gabrusiewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 
12.
Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. PWN, Warszawa.
 
13.
Gasparski W. (2004), Wykład z etyki biznesu: nowa edycja, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 
14.
Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. (2004), Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm, Wyniki Badań Zespołu Badawczego Etyki Życia Gospodarczego IFiS PAN oraz.
 
15.
Centrum Etyki Biznesu i WSPiZ im. L. Koźmińskiego [w:] KolarskaBobińska L. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
16.
Griffin R.W. (2007), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
17.
Grzybowski M. (2004), Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku [w:] Społeczna rola współczesnego marketingu, Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 
18.
Jacaszek A. (2010), Odbudujmy nadwyrężone zaufanie [w:] Piłat K. (red.), Odpowiedzialny Biznes 2010, Wyd. Harvard Business Review, Polska.
 
19.
Jasicki K. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenach Polaków [w:] Kolarska-Bobińska L. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
20.
Kolarska-Bobińska L. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
21.
Lewicka-Strzelecka A. (2006), Współczesne Wyzwania Nauk Praktycznych, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
22.
Malara Z. (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyd. PWN, Warszawa.
 
23.
Nazarko Ł. (2007), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Global Compact ONZ. Porównanie i próba oceny [w:] Bojar M. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
24.
Piłat K. (2010), W poszukiwaniu nowej definicji wartości [w:] Odpowiedzialny biznes 2010 Nowe otwarcie, Wyd. Harvard Business Review, Polska.
 
25.
Polakowska-Kujawa J. (1998), Sponsoring ekologiczny – korzyści i bariery. Doświadczenia przedsiębiorstw i ruchów ekologicznych [w:] Marketing i zarządzanie w dydaktyce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe, seria 1, Wydział Zarządzania i Marketingu, WSFiZ, Białystok.
 
26.
Ren O. (2005), List członka Komisji Europejskiej [w:] Odpowiedzialna przedsiębiorczość w budowaniu reputacji firmy, Materiały z konferencji, Przewodnik, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, 9 marca 2005.
 
27.
Rok B. (2004a), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 
28.
Rok B. (2004b), Biznes w społeczeństwie – oczekiwania i ich realizacja [w:] Kolarska-Bobińska L. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
29.
Rok B. (2001), Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, Strategie, Standardy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 
30.
Rybak M. (2004), Etyka menedżerska – społeczna odpowiedzialność biznesu, PWN, Warszawa.
 
31.
Sitek M. (2005), Odpowiedzialność Państwa za szkody ekologiczne wyrządzane przez korporacje międzynarodowe, Journal of Modern Science, tom 1/1/2005.
 
32.
Snihur S. (2006), Etyka biznesu. Zarys wybranych zagadnień, Wyd. SGGW, Warszawa.
 
33.
Smith N.C., Lenssen G. (red.) (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 
34.
Sokołowska A. (2009), Cechy społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa w dobie kryzysu [w:] Fryca J., Jaworski J. (red.), Współczesne przedsiębiorstwo zasobowe. Czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, tom 4/2009.
 
35.
Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
36.
Szejniuk A. (2012), Kontrola instrumentem bezpieczeństwa, Journal of Modern Science, tom 2/13/2012.
 
37.
Szejniuk A. (2011), Gospodarka zasobami ludzkimi, Journal of Modern Science, tom 4/11/2011.
 
38.
Walkowiak W. (2009), Społeczna odpowiedzialność organizacji w obszarach funkcji personalnej [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wyd. UE, Wrocław.
 
39.
Wiśniewski A. (red.) (1995), Świadomość ekologiczna polskich konsumentów, Fundacja Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.
 
40.
Wojtasiewicz L. (red.) (2008), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wyd. AE, Poznań.
 
41.
Zagórska J. (2010), CSR – odpowiedzialne praktyki w biznesie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja INPRESS PR.
 
42.
Zaorski-Sikora L. (2007), Etyka, Wyd. WSH-E w Łodzi, Łódź.
 
43.
Zawisza J. (2011), Kształtowanie procesów personalnych, Journal of Modern Science, tom 4/11/2011.
 
44.
Zbiegień-Maciąg L. (2005), Kultura w organizacji, PWN, Warszawa.
 
45.
Zbiegień-Maciąg L. (1999), Etyka w zarządzaniu organizacją [w:] Ditel J., Gasparski W. (red.), Etyka Biznesu, PWN, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top