PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (253-272)
Społeczna odpowiedzialność biznesu instrumentem budowania autorytetu organizacji wśród społeczności lokalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany zachodzące na świecie spowodowały, że w praktyce współczesnego biznesu szczególne znaczenie mają problemy społecznej odpowiedzialności organizacji. Dotyczy ona zarówno ponoszenia odpowiedzialności za degradację środowiska naturalnego, a także za zmiany społeczne. Jest to czynnik wpływający na pozycję firmy na rynku, a przede wszystkim na jej możliwości rozwojowe. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku oddziaływają na środowisko i otoczenie społeczne. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw związana jest z koniecznością ponoszenia wszystkich konsekwencji, wynikających z nich działalności. Organizacje powinny wykazywać się aktywnością na rzecz środowiska, a także uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych. Powinny być autorytetem dla społeczności lokalnej. Należy podkreślić, że organizacje ponoszą moralną odpowiedzialność przed społeczeństwem za wszelkie formy i skutki całokształtu swojej działalności.
 
REFERENCJE (45)
1.
Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
2.
Barbachowska B. (2012), Bezpieczeństwo informacji w firmie, Journal of Modern Science, tom 2/13/2012.
 
3.
Bartkowiak B., Krugiełka A., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Obszarze Zatrudnienia, Milenium, Gniezno.
 
4.
Breński, W. (2008) Etyka i odpowiedzialność społeczna obecnie [w:] M. Przychalska, I. Gałgan (red.) Etyka Biznesu, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
5.
Derczyński W. (1997), Postawy i zachowania konsumenckie [w:] Falkowska M. (red.), O stylach życia Polaków, CBOS, Warszawa.
 
6.
Drucker F. (1994), Praktyka zarządzania, Wyd. Czytelnik, Kraków.
 
7.
Filek J. (2007), Odpowiedzialny biznes może przynieść zyski, Gazeta „Rzeczpospolita”, nr 83.
 
8.
Filek J. (2006), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda, czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 
9.
Filipp E. (2008), Społeczna odpowiedzialność organizacji [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
10.
Firma = etyka. Pracownicy, dostawcy, społeczeństwo (2009), Zeszyt 1, Forum odpowiedzialnego biznesu, Warszawa.
 
11.
Gabrusiewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 
12.
Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. PWN, Warszawa.
 
13.
Gasparski W. (2004), Wykład z etyki biznesu: nowa edycja, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 
14.
Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. (2004), Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm, Wyniki Badań Zespołu Badawczego Etyki Życia Gospodarczego IFiS PAN oraz.
 
15.
Centrum Etyki Biznesu i WSPiZ im. L. Koźmińskiego [w:] KolarskaBobińska L. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
16.
Griffin R.W. (2007), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
17.
Grzybowski M. (2004), Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku [w:] Społeczna rola współczesnego marketingu, Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 
18.
Jacaszek A. (2010), Odbudujmy nadwyrężone zaufanie [w:] Piłat K. (red.), Odpowiedzialny Biznes 2010, Wyd. Harvard Business Review, Polska.
 
19.
Jasicki K. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenach Polaków [w:] Kolarska-Bobińska L. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
20.
Kolarska-Bobińska L. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
21.
Lewicka-Strzelecka A. (2006), Współczesne Wyzwania Nauk Praktycznych, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
22.
Malara Z. (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyd. PWN, Warszawa.
 
23.
Nazarko Ł. (2007), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Global Compact ONZ. Porównanie i próba oceny [w:] Bojar M. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
24.
Piłat K. (2010), W poszukiwaniu nowej definicji wartości [w:] Odpowiedzialny biznes 2010 Nowe otwarcie, Wyd. Harvard Business Review, Polska.
 
25.
Polakowska-Kujawa J. (1998), Sponsoring ekologiczny – korzyści i bariery. Doświadczenia przedsiębiorstw i ruchów ekologicznych [w:] Marketing i zarządzanie w dydaktyce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe, seria 1, Wydział Zarządzania i Marketingu, WSFiZ, Białystok.
 
26.
Ren O. (2005), List członka Komisji Europejskiej [w:] Odpowiedzialna przedsiębiorczość w budowaniu reputacji firmy, Materiały z konferencji, Przewodnik, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, 9 marca 2005.
 
27.
Rok B. (2004a), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 
28.
Rok B. (2004b), Biznes w społeczeństwie – oczekiwania i ich realizacja [w:] Kolarska-Bobińska L. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
29.
Rok B. (2001), Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, Strategie, Standardy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 
30.
Rybak M. (2004), Etyka menedżerska – społeczna odpowiedzialność biznesu, PWN, Warszawa.
 
31.
Sitek M. (2005), Odpowiedzialność Państwa za szkody ekologiczne wyrządzane przez korporacje międzynarodowe, Journal of Modern Science, tom 1/1/2005.
 
32.
Snihur S. (2006), Etyka biznesu. Zarys wybranych zagadnień, Wyd. SGGW, Warszawa.
 
33.
Smith N.C., Lenssen G. (red.) (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 
34.
Sokołowska A. (2009), Cechy społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa w dobie kryzysu [w:] Fryca J., Jaworski J. (red.), Współczesne przedsiębiorstwo zasobowe. Czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, tom 4/2009.
 
35.
Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
36.
Szejniuk A. (2012), Kontrola instrumentem bezpieczeństwa, Journal of Modern Science, tom 2/13/2012.
 
37.
Szejniuk A. (2011), Gospodarka zasobami ludzkimi, Journal of Modern Science, tom 4/11/2011.
 
38.
Walkowiak W. (2009), Społeczna odpowiedzialność organizacji w obszarach funkcji personalnej [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wyd. UE, Wrocław.
 
39.
Wiśniewski A. (red.) (1995), Świadomość ekologiczna polskich konsumentów, Fundacja Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.
 
40.
Wojtasiewicz L. (red.) (2008), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wyd. AE, Poznań.
 
41.
Zagórska J. (2010), CSR – odpowiedzialne praktyki w biznesie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja INPRESS PR.
 
42.
Zaorski-Sikora L. (2007), Etyka, Wyd. WSH-E w Łodzi, Łódź.
 
43.
Zawisza J. (2011), Kształtowanie procesów personalnych, Journal of Modern Science, tom 4/11/2011.
 
44.
Zbiegień-Maciąg L. (2005), Kultura w organizacji, PWN, Warszawa.
 
45.
Zbiegień-Maciąg L. (1999), Etyka w zarządzaniu organizacją [w:] Ditel J., Gasparski W. (red.), Etyka Biznesu, PWN, Warszawa.