PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (325-342)
The Possibilities to prevent a football hooliganism in the Slovak Republic
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Spectator violence, represented mainly with football hooliganism is a negative social phenomenon associated with several aspects of public disorder. In our Contribution we will focus on the basic concepts associated with spectator violence, the legislative and conceptual documents governing the action against spectator violence in the Slovak Republic, the current state of spectator violence and its possible solutions in Slovakia, the media and fans reflection of proposals in the action against spectator violence and the current trends in policing measures in action against spectator violence, as well as selected non-punitive options for its prevention.
 
REFERENCES (14)
1.
Danilov, S.: Koncepcia boja proti diváckemu násiliu 2012-2015. Dostupné na internete: http://danilov.blog.sme.sk, 3.10.2012, 17:11.
 
2.
Charvát, J.: Současný politický extrémizmus a radikalismus. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-098-6.
 
3.
Jusko, P.: Sociálna práca s mládežou a sociálnopatologické javy. Banská Bystrica: PF UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-705-1.
 
4.
Jusko, P.: The possible solution of the football hooliganism. In: W poszukiwaniu optymalnego modelu wiezienia resocijalizujacego. Opole: Unywersytet Opolski, 2010, p.271-279. ISBN 978-83-929872-9-1.
 
5.
Koncepcia boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 – 2015. Dostupné na internete: https://lt.justice.gov.sk, 15.11.2012, 8:53.
 
6.
Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014. Dostupné na internete: www.minv.sk, 29.10.2012, 11:37.
 
7.
Lovaš, L.: Agresia a násilie. Psychológia ľudskej agresie a jej podoby v domácom prostredí, v škole, v práci, vo väzniciach a v športe. Bratislava: IKAR, 2010. ISBN 978-80-551-1752-2.
 
8.
Ministerstvo vnútra predkladá Koncepciu boja proti diváckemu násiliu. Dostupné na internete: www.ultras.sk, 24.10.2012, 14:07.
 
9.
Smolík, J.: Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Brno: VNP, 2008. ISBN 978-80-903556-3-7.
 
10.
Spaaij, R.: Aspects of hooligan violence. A reappraisal of sociological research into football hooliganism. ASSR Working paper 2/2006. Dostupné na internete: www.assr.nl, 17.10.2012, 13:34.
 
11.
Voigt, D.: Sportsoziologie. Soziologie des Sports. Frankfurt am Main: Verlag.
 
12.
Moritz Diesterweg, 1992. ISBN 978-34-250512-6-0.
 
13.
Zákon Nr Sr č.479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení neskorších predpisov.
 
14.
Zpráva o situaci v oblasti diváckeho násilí, dopadu Koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Dostupné na internete: www.mvcr.cz, 12.11.2012, 15:22.
 
Journals System - logo
Scroll to top