PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (325-342)
The Possibilities to prevent a football hooliganism in the Slovak Republic
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (14)
1.
Danilov, S.: Koncepcia boja proti diváckemu násiliu 2012-2015. Dostupné na internete: http://danilov.blog.sme.sk, 3.10.2012, 17:11.
 
2.
Charvát, J.: Současný politický extrémizmus a radikalismus. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-098-6.
 
3.
Jusko, P.: Sociálna práca s mládežou a sociálnopatologické javy. Banská Bystrica: PF UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-705-1.
 
4.
Jusko, P.: The possible solution of the football hooliganism. In: W poszukiwaniu optymalnego modelu wiezienia resocijalizujacego. Opole: Unywersytet Opolski, 2010, p.271-279. ISBN 978-83-929872-9-1.
 
5.
Koncepcia boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 – 2015. Dostupné na internete: https://lt.justice.gov.sk, 15.11.2012, 8:53.
 
6.
Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014. Dostupné na internete: www.minv.sk, 29.10.2012, 11:37.
 
7.
Lovaš, L.: Agresia a násilie. Psychológia ľudskej agresie a jej podoby v domácom prostredí, v škole, v práci, vo väzniciach a v športe. Bratislava: IKAR, 2010. ISBN 978-80-551-1752-2.
 
8.
Ministerstvo vnútra predkladá Koncepciu boja proti diváckemu násiliu. Dostupné na internete: www.ultras.sk, 24.10.2012, 14:07.
 
9.
Smolík, J.: Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Brno: VNP, 2008. ISBN 978-80-903556-3-7.
 
10.
Spaaij, R.: Aspects of hooligan violence. A reappraisal of sociological research into football hooliganism. ASSR Working paper 2/2006. Dostupné na internete: www.assr.nl, 17.10.2012, 13:34.
 
11.
Voigt, D.: Sportsoziologie. Soziologie des Sports. Frankfurt am Main: Verlag.
 
12.
Moritz Diesterweg, 1992. ISBN 978-34-250512-6-0.
 
13.
Zákon Nr Sr č.479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení neskorších predpisov.
 
14.
Zpráva o situaci v oblasti diváckeho násilí, dopadu Koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Dostupné na internete: www.mvcr.cz, 12.11.2012, 15:22.
 
Journals System - logo
Scroll to top