PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (25-40)
three-year-old in pre-school space
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Adaptation process of a child in pre-school is influenced by many environmental factors as well as factors that result from individual psychical conditions of the child. To create an ideal environment that supports adaptation of a three- -year-old child in pre-school it is necessary to integrate all aspects that involve fulfilling the child’s needs and guarantying his/her harmonious development. After all, the adaptation takes place at very important moment when the child is “separated” (for some time) from home and beloved parents. One of the environmental factors is a building – the pre-school area. Space that is at child’s disposal includes: play room – daily room, toilets, cloakroom, halls that connect all other rooms, playground, room designated for resting and recreation rooms. All these constitute architecture of the pre-school building along with its surroundings, interior design, fitting-out of premises and space at the disposal of children.
 
REFERENCES (13)
1.
Cempel Cz. (2005), Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 
2.
Hall E.T. (1978), Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.
 
3.
Juszczyk-Rygałło J. (2007), M. Królica, E. Piwowarska (red.), Uczenie się przez doświadczenie i przeżywanie nowym spojrzeniem na rzeczywistość w edukacji przedszkolnej. W: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa.
 
4.
Klim-Klimaszewska A. (2006), Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 
5.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 
6.
Leżańska W. (1990), Przedszkole jako środowisko wychowania estetycznego, WSiP, Warszawa.
 
7.
Nalaskowski A. (2002) , Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków.
 
8.
Piaget J. (1967), Rozwój ocen moralnych dziecka, PWN, Warszawa.
 
9.
Pieter J. (1963), Słownik psychologiczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 
10.
Reber A.S. (2000), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
11.
Siarkiewicz E. (2000), Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków.
 
12.
Tomaszewski T. (1982), Człowiek i otoczenie. W: Psychologia, T. Tomaszewski (red.), PWN, Warszawa.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690).
 
Journals System - logo
Scroll to top