PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (25-40)
Trzylatek w przestrzeni przedszkola
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na proces adaptacji dziecka w przedszkolu ma wpływ wiele czynników środowiskowych oraz czynników wynikających z indywidualnych uwarunkowań psychicznych dziecka. Dla stworzenia idealnego środowiska sprzyjającego adaptacji dziecka trzyletniego w przedszkolu wymagane jest maksymalne zintegrowanie wszystkich aspektów związanych z zaspokojeniem potrzeb dziecka i zapewnieniem mu harmonijnego rozwoju. Dzieje się to przecież w niezwykle ważnym momencie „oderwania” (na jakiś czas) dziecka od domu rodzinnego i ukochanych rodziców. Jednym z czynników środowiskowych jest budynek – przestrzeń przedszkola. Przestrzeń oddana dziecku to: sala zabaw – sala dzienna, toalety, szatnia, hole łączące te pomieszczenia, plac zabaw, sala przeznaczona do odpoczynku oraz sale rekreacyjne. Wszystko to stanowi architekturę budynku przedszkolnego wraz z jego otoczeniem, wystrojem i zagospodarowaniem pomieszczeń oraz przestrzenią oddaną do dyspozycji dziecka
 
REFERENCJE (13)
1.
Cempel Cz. (2005), Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 
2.
Hall E.T. (1978), Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.
 
3.
Juszczyk-Rygałło J. (2007), M. Królica, E. Piwowarska (red.), Uczenie się przez doświadczenie i przeżywanie nowym spojrzeniem na rzeczywistość w edukacji przedszkolnej. W: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa.
 
4.
Klim-Klimaszewska A. (2006), Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 
5.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 
6.
Leżańska W. (1990), Przedszkole jako środowisko wychowania estetycznego, WSiP, Warszawa.
 
7.
Nalaskowski A. (2002) , Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków.
 
8.
Piaget J. (1967), Rozwój ocen moralnych dziecka, PWN, Warszawa.
 
9.
Pieter J. (1963), Słownik psychologiczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 
10.
Reber A.S. (2000), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
11.
Siarkiewicz E. (2000), Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków.
 
12.
Tomaszewski T. (1982), Człowiek i otoczenie. W: Psychologia, T. Tomaszewski (red.), PWN, Warszawa.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690).
 
Journals System - logo
Scroll to top