PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (201-212)
Uprawnienia obywatela jako strony postępowania administracyjnego do dostępu do informacji
 
More details
Hide details
1
Katedra Postępowania Administracyjnego UWM w Olsztynie,
 
 
ABSTRACT
Abstract. Rights of the citizen as a party in the administrative proceeding to access information. The article discusses rights of the citizen as a party in the administrative proceeding to access information on the factual and legal status of the proceeding held by a public administration institution. Given the inquisitional character of administrative proceedings, the release of information mainly lies with the public administration authority as the exclusive body to hold such proceedings. As practice indicates, adequate access to reliable information often determines the scope of the procedural powers of parties. The discussion presented in the article concerns statutory regulations enabling access to information as provided in the Constitution of the Republic of Poland and in the code of administrative proceedings.
 
REFERENCES (21)
1.
Bojanowski E., Cieślak Z., Lang J., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008 r.
 
2.
Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z 15 października 1992 r., sygn. akt SA/Ka 766/92.
 
3.
ChorąŜy K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2005 r.
 
4.
Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego – Komentarz, Warszawa 1999 r.
 
5.
Jastrzębski B., Z teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej w III RP, Płock 2007.
 
6.
Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego – Komentarz, Kraków 2005.
 
7.
Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Kolonia Limited 2005, s. 40.
 
8.
Krzykowski P., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego wydawane w latach 1998-2004, Józefów 2010.
 
9.
Krzykowski P., Brzuzy A., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego, Olsztyn 2009.
 
10.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
11.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Komentarz, Kraków 2002.
 
12.
Dz. U. z 2001r., nr 112, poz. 1198.
 
13.
Wyrok SN z 23 lipca 1992 r., sygn. Akt III ARN 40/92.
 
14.
Wyrok NSA z 17 stycznia 1990r., sygn. akt I SA28/89.
 
15.
Wyrok NSA z 20 lipca 1981r., sygn. akt SA 1378/81.
 
16.
Wyrok NSA z 9 listopada 1987 r., sygn. akt III SA 702/87.
 
17.
Wyrok NSA z 27 marca 1998 r., sygn. akt I SA/Łd 489/98.
 
18.
Wyrok NSA z 28 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA 1697/97.
 
19.
Wyrok NSA z 11 lipca 2001 r., sygn. akt I SA 2447/00.
 
20.
Wyrok NSA z 9 listopada 2006r., sygn. Akt I OSK 6/06.
 
21.
Wyrok WSA w Kielcach z 25 września 2008r., sygn. akt II SA/Ke 375/08.
 
Journals System - logo
Scroll to top