PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (201-212)
Uprawnienia obywatela jako strony postępowania administracyjnego do dostępu do informacji
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Postępowania Administracyjnego UWM w Olsztynie,
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (21)
1.
Bojanowski E., Cieślak Z., Lang J., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008 r.
 
2.
Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z 15 października 1992 r., sygn. akt SA/Ka 766/92.
 
3.
ChorąŜy K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2005 r.
 
4.
Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego – Komentarz, Warszawa 1999 r.
 
5.
Jastrzębski B., Z teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej w III RP, Płock 2007.
 
6.
Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego – Komentarz, Kraków 2005.
 
7.
Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Kolonia Limited 2005, s. 40.
 
8.
Krzykowski P., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego wydawane w latach 1998-2004, Józefów 2010.
 
9.
Krzykowski P., Brzuzy A., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego, Olsztyn 2009.
 
10.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
11.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Komentarz, Kraków 2002.
 
12.
Dz. U. z 2001r., nr 112, poz. 1198.
 
13.
Wyrok SN z 23 lipca 1992 r., sygn. Akt III ARN 40/92.
 
14.
Wyrok NSA z 17 stycznia 1990r., sygn. akt I SA28/89.
 
15.
Wyrok NSA z 20 lipca 1981r., sygn. akt SA 1378/81.
 
16.
Wyrok NSA z 9 listopada 1987 r., sygn. akt III SA 702/87.
 
17.
Wyrok NSA z 27 marca 1998 r., sygn. akt I SA/Łd 489/98.
 
18.
Wyrok NSA z 28 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA 1697/97.
 
19.
Wyrok NSA z 11 lipca 2001 r., sygn. akt I SA 2447/00.
 
20.
Wyrok NSA z 9 listopada 2006r., sygn. Akt I OSK 6/06.
 
21.
Wyrok WSA w Kielcach z 25 września 2008r., sygn. akt II SA/Ke 375/08.