PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (213-219)
Urbanizacja i jakość życia. W poszukiwaniu miasta na miarę człowieka
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
 
 
ABSTRACT
Abstract. Urbanization and the quality of life. Searching for the city on a human scale. Man has always been searching for ways of improving his urban living conditions. He wonders how life should look like, because the city is mostly a place where human experiences and ideas become fulÞ lled and realized. Cities of the Western world express their functionality in considering the human needs, one of which is democracy. In this case, it should be reß ected in democratization of social life which can not be reduced to realization the programs of political and architectural ideas. For this reason, we are dealing with a crisis of the city as a place for living and implementing a modern man.
 
REFERENCES (3)
1.
Gravango F, Urbanistica e qualita Della vita; verso una citta a misura d’uomo, Bioetica e cultura 2 (2008).
 
2.
Sitek M., Wpływ ochrony zbiorników wodnych na jakość usług turystycznych, [w:] Prawo do Ŝycia a jakość Ŝycia w wielokulturowej Europie, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn 30-31 maja 2005r., Olsztyn-Bari 2007.
 
3.
Sitek M., Turystyka seksualna. Mit czy rzeczywiste zagroŜenia bezpieczeństwa społecznego z perspektywy Polski i Unii Europejkiej [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne. Stan obecny oraz perspektywy zmian, Józefów 2009 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top