PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (13-31)
THE PRESENT TENDENCIES OF CREATING, DIFFUSION AND UTILIZATION OF THE KNOWLEDGE
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main directions of economic, social and cultural changes caused by the rapid development of economy, whose result is the disappearance of some and the appearance of other professions, cause increased demand for employees with higher and higher qualifications. Thus, an important change in the socio-professional life in the 21st century is a significant increase in occupational mobility, forced by the development and globalization of the economy, engineering and technology, as well as the disparities between countries. Education systems must address the key skills that make people capable of changing careers, raise their level of understanding of technology, provide the basis for the required competence in an international work environment. The world has entered an era in which the ability to create knowledge, to acquire and process information has become a fundamental way to economic success. Understanding and determining mechanisms of knowledge influence on the transformation and development of the economy is a key issue – especially for knowledge-based economies.
 
REFERENCES (26)
1.
Król H., Edukacja dla przyszłości, Materiały z konferencji Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr Warszawa 2001.
 
2.
Koźmiński A., Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, Materiały z konferencji Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Pałac Prezydencki, Warszawa 18–19 kwietnia 2001.
 
3.
Galar R., Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, KBN, Warszawa 2001.
 
4.
Wawrzyniak B., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały z konferencji Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001.
 
5.
Gacparski W., Rola nauki w społeczeństwie przyszłości, [w:] Karpiński A. (red.), Polska 2000 plus, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 
6.
Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy, [w:] Kołodko G, (red.), Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, WSPiZ, Warszawa 2001.
 
7.
Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, KBN, Warszawa 2003.
 
8.
Kisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] Kisielnicki J. (red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, WSHiP, Warszawa 2003.
 
9.
Tiwana A., The Knowledge Management Tool-kit, Prentice Hall PTR, New Jersey 2000.
 
10.
Janiec M., Wprowadzenie do zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 
11.
Gierszewska G., Budowa strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Kisielnicki J. (red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, WSHiP, Warszawa 2003.
 
12.
Kleer J., Czym jest G.O.W.?, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, KBN, Warszawa 2003:.
 
13.
Łukaszewicz R., Nowe wyzwania edukacji: od inteligencji do wyobraźni, [w:] Secomski B. (red.), Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1997:.
 
14.
Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 
15.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001, GUS, Warszawa 2001.
 
16.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 
17.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2000, GUS, Warszawa 2000.
 
18.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2000/2001, GUS, Warszawa 2001.
 
19.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2003/2004, GUS, Warszawa 2004.
 
20.
Szkoły wyższe i ich finanse w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004.
 
21.
Rocznik Statystyczny 2011, GUS, Warszawa 2011.
 
22.
Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa 2003.
 
23.
Dziurzyński K., Szandecki K., Ocena jakości szkoleń funkcjonariuszy policji i jej predykatory, [w:[ Jagiełło E., Matysiuk R., Tyluś U. (red.), Edukacja wczoraj, dziś i jutro. T. 3, Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych i oświatowych, Siedlce, 2012, s. 176 – 196.
 
24.
Kulisiewicz C., Banach C., Strategia rozwoju edukacji do roku 2020, [w:] Kuźnicki L. (red.), Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 
25.
Rocznika Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa 2009.
 
26.
Antczak B., Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2011.
 
Journals System - logo
Scroll to top