PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (207-223)
Wczesna edukacja z perspektywy wybranych doświadczeń i badań studenckich
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
ABSTRACT
This article is a report of individuating qualitative research on perception of early education by 55 senior students of the full-time and part-time BA programme of studies preparing for teaching kindergarten and early education. Quoted and interpreted are only some of the very diverse examples of events, descriptions of student observations and research conducted in the years 2008–2010 in Warsaw and its surroundings. They indicate that education on this level is a highly formalized process and focused on observable behavior of the child, leading to a measurable result. Additionally, both the teachers and the students participating in the study have shown a significant lack of psycho pedagogical knowledge and low reflexivity. Unfortunately, these conclusions are consistent with the critical assessments formulated by the scientific community on the basis of research and analysis undertaken due to reforms of the education system in recent years.
 
REFERENCES (20)
1.
I. Czaja-Chudyba, Jak i o co pyta nauczyciel? – determinanty ciekawości poznawczej i postawy badawczej w edukacji, [w:] A. Czajkowska, W. Otwinowski (red.), Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, T. 3, Wyd. WSB, Poznań 2009, s. 196.
 
2.
D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005, s. 105–180.
 
3.
M. Żytko, Ocenianie opisowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. III, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 730.
 
4.
M. Ganczarek, Nowa koncepcja oceny ucznia w szkole, [w:] Z. Ratajek, M. Kwaśniewska (red.), Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym, T. 2, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 258.
 
5.
A. Sajdak, Edukacja kreatywna, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 67.
 
6.
G. Hardy, Co to znaczy być nauczycielem przyrodoznawstwa, [w:] S. Dylak (red.), Przyroda. Badania. Język. Przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych, CODN, Warszawa 1997, s. 34.
 
7.
E. Arciszewska, Pedagogiczne mechanizmy ograniczania predyspozycji poznawczych dziecka, [w:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Wyd. Universitas Rediviva, Warszawa 2009, s. 14.
 
8.
M. Dunne, S. Dylak, Planowanie zajęć z edukacji przyrodoznawczej, [w:] S. Dylak (red.), Przyroda. Badania. Język. Przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych, CODN, Warszawa 1997, s. 16.
 
9.
E. Arciszewska, Wiedza potoczna w procesie konstruowania znaczeń, [w:]A. Hibszer (red.), Polska dydaktyka geografii. Idee – Tradycje – Wyzwania, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2008, s. 80.
 
10.
D. Klus-Stańska, Edukacja elementarna a rozwój kompetencji poznawczych dzieci, [w:] K. Lubomirska (red.), Edukacja elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia, CODN, Warszawa 2005, s. 29.
 
11.
R. Reclik, Uczniowskie zadania domowe w kontekście podmiotowości, [w:] P. Waśko, M. Wrońska, A. Zduniak (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 r. Stan. Perspektywy. Zagrożenia, T. 1, Wyd. Elipsa, Warszawa–Poznań 2005, s. 97–103.
 
12.
E. Arciszewska, Badanie czy gadanie, „Edukacja i Dialog” Nr 3 (116)/2000.
 
13.
E. Szadzińska, Zróżnicowanie wiedzy o procesie kształcenia jako podstawy działań nauczyciela klas I–III i wychowawcy przedszkola, [w:] E. I. Laska (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 169.
 
14.
A. Bajorek, Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, [w:]E. I. Laska (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 65.
 
15.
L. S. Wygotski, Kryzys trzeciego roku życia, [w:] A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Lew S. Wygotski. Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 131–140.
 
16.
M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, T. 2, PWN, Warszawa 2008, s. 107.
 
17.
E. Gruszczyk-Kolczyńska, Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, T. 1, MEN, Warszawa 2009, s. 31.
 
18.
E. Ćwieluch, Twórczość plastyczna jako czynnik wszechstronnego rozwoju dziecka 6-letniego, [w:] Z. Ratajek, M. Kwaśniewska (red.), Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym, T.2, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 143.
 
19.
J. Bałachowicz, Teorie indywidualne nauczycieli klas początkowych – schematy i problemy zmiany, [w:] K. Żegnałek (red.), Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2008, s. 150.
 
20.
J. S. Bruner, Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2006, s. 37.
 
Journals System - logo
Scroll to top