PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (207-223)
Wczesna edukacja z perspektywy wybranych doświadczeń i badań studenckich
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wiele w ostatnich latach powiedziano o edukacji najmłodszych, szczególnie w kontekście tego, jak powinna wyglądać i czy przekształca się ona w związku z nowymi oczekiwaniami. Dotyczą one zarówno zmiany podejścia do dziecka, jak i instytucjonalnych warunków wychowania i kształcenia. Wymogi formalno-organizacyjne można zadekretować przepisami prawa i je wyegzekwować. Natomiast zmiany nauczycielskiej postawy i zachowań nie da się w żaden sposób zewnętrznie zarządzić. Wymaga ona przede wszystkim zrozumienia, na czym polega istota rzeczy, czym różni się osobista praktyka zawodowa od tej postulowanej. A to z kolei nie jest możliwe bez krytycznego przyglądania się różnym aspektom rzeczywistości edukacyjnej własnej i innych.
 
REFERENCJE (20)
1.
I. Czaja-Chudyba, Jak i o co pyta nauczyciel? – determinanty ciekawości poznawczej i postawy badawczej w edukacji, [w:] A. Czajkowska, W. Otwinowski (red.), Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, T. 3, Wyd. WSB, Poznań 2009, s. 196.
 
2.
D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005, s. 105–180.
 
3.
M. Żytko, Ocenianie opisowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. III, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 730.
 
4.
M. Ganczarek, Nowa koncepcja oceny ucznia w szkole, [w:] Z. Ratajek, M. Kwaśniewska (red.), Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym, T. 2, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 258.
 
5.
A. Sajdak, Edukacja kreatywna, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 67.
 
6.
G. Hardy, Co to znaczy być nauczycielem przyrodoznawstwa, [w:] S. Dylak (red.), Przyroda. Badania. Język. Przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych, CODN, Warszawa 1997, s. 34.
 
7.
E. Arciszewska, Pedagogiczne mechanizmy ograniczania predyspozycji poznawczych dziecka, [w:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Wyd. Universitas Rediviva, Warszawa 2009, s. 14.
 
8.
M. Dunne, S. Dylak, Planowanie zajęć z edukacji przyrodoznawczej, [w:] S. Dylak (red.), Przyroda. Badania. Język. Przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych, CODN, Warszawa 1997, s. 16.
 
9.
E. Arciszewska, Wiedza potoczna w procesie konstruowania znaczeń, [w:]A. Hibszer (red.), Polska dydaktyka geografii. Idee – Tradycje – Wyzwania, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2008, s. 80.
 
10.
D. Klus-Stańska, Edukacja elementarna a rozwój kompetencji poznawczych dzieci, [w:] K. Lubomirska (red.), Edukacja elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia, CODN, Warszawa 2005, s. 29.
 
11.
R. Reclik, Uczniowskie zadania domowe w kontekście podmiotowości, [w:] P. Waśko, M. Wrońska, A. Zduniak (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 r. Stan. Perspektywy. Zagrożenia, T. 1, Wyd. Elipsa, Warszawa–Poznań 2005, s. 97–103.
 
12.
E. Arciszewska, Badanie czy gadanie, „Edukacja i Dialog” Nr 3 (116)/2000.
 
13.
E. Szadzińska, Zróżnicowanie wiedzy o procesie kształcenia jako podstawy działań nauczyciela klas I–III i wychowawcy przedszkola, [w:] E. I. Laska (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 169.
 
14.
A. Bajorek, Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, [w:]E. I. Laska (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 65.
 
15.
L. S. Wygotski, Kryzys trzeciego roku życia, [w:] A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Lew S. Wygotski. Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 131–140.
 
16.
M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, T. 2, PWN, Warszawa 2008, s. 107.
 
17.
E. Gruszczyk-Kolczyńska, Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, T. 1, MEN, Warszawa 2009, s. 31.
 
18.
E. Ćwieluch, Twórczość plastyczna jako czynnik wszechstronnego rozwoju dziecka 6-letniego, [w:] Z. Ratajek, M. Kwaśniewska (red.), Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym, T.2, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 143.
 
19.
J. Bałachowicz, Teorie indywidualne nauczycieli klas początkowych – schematy i problemy zmiany, [w:] K. Żegnałek (red.), Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2008, s. 150.
 
20.
J. S. Bruner, Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2006, s. 37.
 
Journals System - logo
Scroll to top