PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (267-291)
Cooperation of Local Authorities with Churches and Other Religious Organizations in the Implementation of Pro-Family Policy on the Example of the Warmian-Masurian Voivodesh
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Constitution of the Republic of Poland in Article 71 paragraph 1 states that “The State, in its social and economic policy, shall take into account the good of the family”. Furthermore, according to Article 18 of the Polish Constitution “Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland”. The aim of this article is to present basic assumptions of pro-family public policy and cooperation between local governments and churches and other religious organizations in the implementation of pro-family policy on the example of the Warmian-Masurian Voivodeship. The authors present concrete actions and initiatives in this respect and present the conclusions of the report of the Supreme Chamber of Control on the coordination of pro-family policy in Poland. The authors also pay attention to the bad economic situation in Poland, which is not conductive to start a family. The authors suggest instruments to improve the existing state of affairs.
 
REFERENCES (38)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 
2.
Bosek, L. (2009). Konstytucyjna gwarancja ochrony rodziny a polityka rodzinna. w: Duże rodziny bogactwem i nadzieją dla Polski. Materiały z konferencji (ss. 97-103). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
3.
Dobrowolski, M. (1999). Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 4, ss. 21-34.
 
4.
Firlit-Fesnak, G. (2009). Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian.w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (ss. 187-199). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny. (2014). Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny. (2014). Rocznik demograficzny, Warszawa.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny. (2015). Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2015, Warszawa.
 
8.
Gwiazdowski, R. (2012). Emerytalna katastrofa. I jak się chronić przed jej skutkami. Warszawa. Centrum im. Adama Smitha.
 
9.
Hrynkiewicz, J. (2009). Polityka społeczna wobec rodzin wielodzietnych. w: Duże rodziny bogactwem i nadzieją dla Polski. Materiały z konferencji (ss. 128-138). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
10.
Instytut Globalizacji, Cena Państwa 2013. Pozyskano (15.09.2015) zhttp://globalizacja.org/node/432.
 
11.
Krukowski, J. (2009). Podstawy prawne finansowania działalności instytucji Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku, Teka Komisji Prawniczej – Oddział PAN w Lublinie, ss. 55-63.
 
12.
Krupska, J. (2009). Rodziny duże bogactwem i nadzieją Polski. w: Duże rodziny bogactwem i nadzieją dla Polski. Materiały z konferencji (ss. 140-145). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
13.
Krzywkowska, J., Bitowt, A. (2014). Rola kościołów i innych związków wyznaniowych w umacnianiu rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w: W. Uruszczak, K., Krzysztofek, M. Mikuła (red.), Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu (ss. 145-157). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
14.
Mech, C. (2014). Negatywne konsekwencje ekonomiczne aktualnej polityki wobec rodziny w Polsce, Teologia i Moralność 1(15), ss. 105-117.
 
15.
Najwyższa Izba Kontroli. (2015). Informacja o wynikach kontroli.
 
16.
Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa.
 
17.
Rządowa Rada Ludnościowa. (2013). Założenia politykil udnościowej Polski 2013. Projekt, Warszawa.
 
18.
Sadowski, A. (2015). Wysokie koszty pracy utrzymują bezrobocie. Pozyskano (28.08.2015) z http://nf.pl/kariera/wysokie-k....
 
19.
Sadowski, A. (2013). Wysokie koszty pracy przyczyną bezrobocia. Pozyskano (28.08.2015) z http://www.wprost.pl/ar/390179....
 
20.
Sawczuk, M. (2013). Załamanie demograficzne jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, w: M. Kubiak, M. Minkina (red.) Współczesne bezpieczeństwo społeczne (ss. 121-130). Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
21.
Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
22.
Sprawozdanie merytoryczne Caritas za rok 2014. Pozyskano (30.08.2015) z http://www.olsztyn.caritas.pl/... ryczne_2014.pdf.
 
23.
Sztychmiler, R. (1999). Prawa rodziny w prawie kanonicznym [w:] E. Ozorowski (red.) Słownik małżeństwa i rodziny, (s. 365) Warszawa. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. Łomianki Fundacja “Pomoc Rodzinie”.
 
24.
Szyszka, M. (2008). Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004. Lublin. Wydawnictwo KUL.
 
25.
Tyszka, Z. (2003). Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika Społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, (ss. 137-154 ). Warszawa. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
26.
The World Factbook (2014). Pozyskano (16.09.2015) z https://www.cia.gov/library/pu... factbook/rankorder/2127rank.html.
 
27.
Wielowieyski, A. (2009). Polityka rodzinna – wyzwaniem konstytucyjnym w: Duże rodziny bogactwem i nadzieją dla Polski. Materiałyz konferencji (ss. 140-145). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
28.
Wierzbicka, B. (2010). Realizacja polityki prorodzinnej przez samorządy w Polsce w latach 1989-2009. Komunikat z badań, Studia nad rodziną 1-2, ss. 231-252.
 
29.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 
30.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz. U. 2015, poz. 859, tekst jednolity.
 
31.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. 2015 poz. 163, tekst jednolity.
 
32.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.
 
33.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 
34.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. 2013, poz. 596, tekst jednolity.
 
35.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz. U. 2013, poz. 595, tekst jednolity.
 
36.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. 2013, poz. 594, tekst jednolity.
 
37.
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318 z późn. zm.
 
38.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 155 z późn. zm.
 
Journals System - logo
Scroll to top