PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (267-291)
Współdziałanie samorządów z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w realizacji polityki prorodzinnej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 71 ust. 1 stanowi, że „państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny”. Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy zasadniczej „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń polityki prorodzinnej państwa oraz współpracy pomiędzy samorządami a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w realizacji polityki prorodzinnej, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Autorzy przedstawiają konkretne działania i inicjatywy w tym zakresie oraz prezentują wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego koordynacji polityki rodzinnej w Polsce. Ponadto zwracają uwagę na złą sytuację ekonomiczną w Polsce, która nie sprzyja zakładaniu rodziny i wskazują instrumenty, umożliwiające poprawę istniejącego stanu rzeczy.
 
REFERENCJE (38)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 
2.
Bosek, L. (2009). Konstytucyjna gwarancja ochrony rodziny a polityka rodzinna. w: Duże rodziny bogactwem i nadzieją dla Polski. Materiały z konferencji (ss. 97-103). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
3.
Dobrowolski, M. (1999). Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 4, ss. 21-34.
 
4.
Firlit-Fesnak, G. (2009). Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian.w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (ss. 187-199). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny. (2014). Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny. (2014). Rocznik demograficzny, Warszawa.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny. (2015). Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2015, Warszawa.
 
8.
Gwiazdowski, R. (2012). Emerytalna katastrofa. I jak się chronić przed jej skutkami. Warszawa. Centrum im. Adama Smitha.
 
9.
Hrynkiewicz, J. (2009). Polityka społeczna wobec rodzin wielodzietnych. w: Duże rodziny bogactwem i nadzieją dla Polski. Materiały z konferencji (ss. 128-138). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
10.
Instytut Globalizacji, Cena Państwa 2013. Pozyskano (15.09.2015) zhttp://globalizacja.org/node/432.
 
11.
Krukowski, J. (2009). Podstawy prawne finansowania działalności instytucji Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku, Teka Komisji Prawniczej – Oddział PAN w Lublinie, ss. 55-63.
 
12.
Krupska, J. (2009). Rodziny duże bogactwem i nadzieją Polski. w: Duże rodziny bogactwem i nadzieją dla Polski. Materiały z konferencji (ss. 140-145). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
13.
Krzywkowska, J., Bitowt, A. (2014). Rola kościołów i innych związków wyznaniowych w umacnianiu rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w: W. Uruszczak, K., Krzysztofek, M. Mikuła (red.), Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu (ss. 145-157). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
14.
Mech, C. (2014). Negatywne konsekwencje ekonomiczne aktualnej polityki wobec rodziny w Polsce, Teologia i Moralność 1(15), ss. 105-117.
 
15.
Najwyższa Izba Kontroli. (2015). Informacja o wynikach kontroli.
 
16.
Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa.
 
17.
Rządowa Rada Ludnościowa. (2013). Założenia politykil udnościowej Polski 2013. Projekt, Warszawa.
 
18.
Sadowski, A. (2015). Wysokie koszty pracy utrzymują bezrobocie. Pozyskano (28.08.2015) z http://nf.pl/kariera/wysokie-k....
 
19.
Sadowski, A. (2013). Wysokie koszty pracy przyczyną bezrobocia. Pozyskano (28.08.2015) z http://www.wprost.pl/ar/390179....
 
20.
Sawczuk, M. (2013). Załamanie demograficzne jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, w: M. Kubiak, M. Minkina (red.) Współczesne bezpieczeństwo społeczne (ss. 121-130). Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
21.
Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
22.
Sprawozdanie merytoryczne Caritas za rok 2014. Pozyskano (30.08.2015) z http://www.olsztyn.caritas.pl/... ryczne_2014.pdf.
 
23.
Sztychmiler, R. (1999). Prawa rodziny w prawie kanonicznym [w:] E. Ozorowski (red.) Słownik małżeństwa i rodziny, (s. 365) Warszawa. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. Łomianki Fundacja “Pomoc Rodzinie”.
 
24.
Szyszka, M. (2008). Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004. Lublin. Wydawnictwo KUL.
 
25.
Tyszka, Z. (2003). Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika Społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, (ss. 137-154 ). Warszawa. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
26.
The World Factbook (2014). Pozyskano (16.09.2015) z https://www.cia.gov/library/pu... factbook/rankorder/2127rank.html.
 
27.
Wielowieyski, A. (2009). Polityka rodzinna – wyzwaniem konstytucyjnym w: Duże rodziny bogactwem i nadzieją dla Polski. Materiałyz konferencji (ss. 140-145). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
28.
Wierzbicka, B. (2010). Realizacja polityki prorodzinnej przez samorządy w Polsce w latach 1989-2009. Komunikat z badań, Studia nad rodziną 1-2, ss. 231-252.
 
29.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 
30.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz. U. 2015, poz. 859, tekst jednolity.
 
31.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. 2015 poz. 163, tekst jednolity.
 
32.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.
 
33.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 
34.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. 2013, poz. 596, tekst jednolity.
 
35.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz. U. 2013, poz. 595, tekst jednolity.
 
36.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. 2013, poz. 594, tekst jednolity.
 
37.
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318 z późn. zm.
 
38.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 155 z późn. zm.
 
Journals System - logo
Scroll to top