PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (127-142)
Digital exclusion of children from poor families as an important generator of their educational and social exclusion
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Material poverty is affecting the functioning of many Polish families. This situation is especially detrimental to the socialization and educational processes of the young generation, as getting adolescent under conditions of impaired social status creates the real danger of this situation reaching the status of permanence and, subsequently, inheriting it for successive generations. Poverty is a serious barrier to the process of meeting the basic needs of the family. Children from poor families often do not have regular access to the computer and the Internet, which not only keeps them away from the use of various unlimited sources of knowledge, but also strongly adversely affects the quality of functioning in the peer environment. The digital exclusion of the poor child is a serious problem that often leads to the process of educational and social exclusion of the poor.
 
REFERENCES (22)
1.
Arendt, Ł. (red.), Kryńska, E. Kukulak-Dolata, I. (2011). Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu. Priorytety strategiczne. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Batorski, D., Płoszaj, A., Jasiewicz, J., Czerniawska, D., Peszat, K. Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020. Warszawa: CBOS.
 
3.
Białobrzeska, K. (2010). Dziecięca bieda – między marginalizacją a automarginalizacją. w: M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.) Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
4.
Broża, P. (2010). Socjalizacja dziecka w rodzinie biednej – problem dziedziczenia biedy i możliwości jego przezwyciężenia. w: M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.).
 
5.
Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
6.
Cęcelek, G. (2014). Proces socjalizacji dziecka w rodzinie dotkniętej problemem ubóstwa materialnego oraz sposoby kompensacji jego skutków. w: Marzec H., Szymczyk K. (red.) Rodzina – jej teraźniejszość i przyszłość. TOM I. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
 
7.
Cęcelek, G. (2016). Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem ubogim nastawiona na kreowanie jego sukcesu edukacyjnego. w: Cęcelek G., Potoczna M., Przybysz-Zaremba M. (red.). Rodzina – Szkoła – Środowisko społeczne – obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia). Skierniewice: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
 
8.
Frąckiewicz, L. (2005). Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej. w: Frąckiewicz L. (red.). Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
9.
Grotkowska−Leder, J., Kruszyński, K. (2012). Bieda wśród dzieci w gminach województwa łódzkiego o różnym poziomie warunków życia (w roku 2009). w: Warzywoda-Kruszyńska W. (red.). Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
10.
Łojko, M. (2006). Marginalizacja społeczno−zawodowa długotrwale bezrobotnych. w: Kawula S., Białobrzeska K. (red.). Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT.
 
11.
Noga, H. (2008). Wychowawcze aspekty – rewolucji informatycznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
12.
Pokrzywa, M. (2014). Zagrożenie wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w województwie podkarpackim. Acta Uniwersitatis Lodziensis Folia Sociologia 49.
 
13.
Sarzała, D. (2009). Cyberprzestrzeń a problem uzależnień. w: Łuczak E. (red.). Nowe oblicza uzależnień, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko−Mazurski.
 
14.
Starrin, B., Kalander-Blomqvist M., Forsberg E., Rantakeisu U. (2000), International Debate on Social Exclusion, w: T. Kieselbach (red)., Youth Unemployment and Social Exclusion, A Comparison of Six European Countries, Leske – Budrich, Opladen.
 
15.
Schienstock, G. (2003), Technological Practices and Social Exclusion Risks in Information Society – A Conceptual Framework, w: Bechmann G., Krings B.-J., Rader M., (red)., Across the Divide. Work Organisation and Social Exclusion in the European Information Society, Sigma Berlin.
 
16.
Subocz, E. (2006). Ubodzy – mechanizmy i wymiary wykluczenia społecznego na podstawie analizy przypadków. w: Kawula S., Białobrzeska K. (red.). Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
17.
Stachowiak, B. (2009). Młodzież wobec wykluczenia społecznego.w: Czajkowska-Ziobrowska, D. Zduniak, A. (red.). Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
18.
Stawicka, A. (2015). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Pozyskano (10.05.2017) z http:// https://www.senat.gov.pl/gfx/s....
 
19.
Smith, R. J., Gibbs, M., McFedries P. (1996). Żeglując po Internecie. Warszawa: Wydawnictwo LT & P.
 
20.
Tarkowska, E. (2007). Wprowadzenie. w: Tarkowska E. (red.). Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
21.
Wasylewicz, M. Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży – edukacyjny aspekt zjawiska. Pozyskano (10.05.2017) z http: file:///D:/Downloads/032%20ETI_nr%20Vol_6_4_Dzia%20ania%20przeciw.pdf.
 
22.
Zahorska, M. (2012). Dzieci ze środowisk marginesu społecznego w szkole. w: Warzywoda-Kruszyńska W. (red.). Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Journals System - logo
Scroll to top