PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (127-142)
Wykluczenie cyfrowe dzieci z rodzin biednych jako ważny generator ich wykluczenia edukacyjnego i społecznego
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ubóstwo materialne zaburza funkcjonowanie wielu polskich rodzin. Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna dla procesów socjalizacyjno-wychowawczych młodego pokolenia, ponieważ dorastanie w warunkach upośledzonego statusu społecznego stwarza realne niebezpieczeństwo utrwalania się takiej sytuacji oraz dziedziczenia jej przez kolejne pokolenia. Bieda stanowi poważną barierę w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny. Dzieci z rodzin ubogich bardzo często nie posiadają regularnego dostępu do komputera i Internetu, co nie pozwala im na korzystanie z nieograniczonych źródeł wiedzy oraz zdecydowanie niekorzystnie oddziałuje na jakość funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. Wykluczenie cyfrowe dziecka biednego stanowi więc poważny problem prowadzący niejednokrotnie do procesów wykluczenia edukacyjnego oraz społecznego młodych biednych.
 
REFERENCJE (22)
1.
Arendt, Ł. (red.), Kryńska, E. Kukulak-Dolata, I. (2011). Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu. Priorytety strategiczne. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Batorski, D., Płoszaj, A., Jasiewicz, J., Czerniawska, D., Peszat, K. Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020. Warszawa: CBOS.
 
3.
Białobrzeska, K. (2010). Dziecięca bieda – między marginalizacją a automarginalizacją. w: M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.) Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
4.
Broża, P. (2010). Socjalizacja dziecka w rodzinie biednej – problem dziedziczenia biedy i możliwości jego przezwyciężenia. w: M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.).
 
5.
Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
6.
Cęcelek, G. (2014). Proces socjalizacji dziecka w rodzinie dotkniętej problemem ubóstwa materialnego oraz sposoby kompensacji jego skutków. w: Marzec H., Szymczyk K. (red.) Rodzina – jej teraźniejszość i przyszłość. TOM I. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
 
7.
Cęcelek, G. (2016). Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem ubogim nastawiona na kreowanie jego sukcesu edukacyjnego. w: Cęcelek G., Potoczna M., Przybysz-Zaremba M. (red.). Rodzina – Szkoła – Środowisko społeczne – obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia). Skierniewice: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
 
8.
Frąckiewicz, L. (2005). Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej. w: Frąckiewicz L. (red.). Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
9.
Grotkowska−Leder, J., Kruszyński, K. (2012). Bieda wśród dzieci w gminach województwa łódzkiego o różnym poziomie warunków życia (w roku 2009). w: Warzywoda-Kruszyńska W. (red.). Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
10.
Łojko, M. (2006). Marginalizacja społeczno−zawodowa długotrwale bezrobotnych. w: Kawula S., Białobrzeska K. (red.). Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT.
 
11.
Noga, H. (2008). Wychowawcze aspekty – rewolucji informatycznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
12.
Pokrzywa, M. (2014). Zagrożenie wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w województwie podkarpackim. Acta Uniwersitatis Lodziensis Folia Sociologia 49.
 
13.
Sarzała, D. (2009). Cyberprzestrzeń a problem uzależnień. w: Łuczak E. (red.). Nowe oblicza uzależnień, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko−Mazurski.
 
14.
Starrin, B., Kalander-Blomqvist M., Forsberg E., Rantakeisu U. (2000), International Debate on Social Exclusion, w: T. Kieselbach (red)., Youth Unemployment and Social Exclusion, A Comparison of Six European Countries, Leske – Budrich, Opladen.
 
15.
Schienstock, G. (2003), Technological Practices and Social Exclusion Risks in Information Society – A Conceptual Framework, w: Bechmann G., Krings B.-J., Rader M., (red)., Across the Divide. Work Organisation and Social Exclusion in the European Information Society, Sigma Berlin.
 
16.
Subocz, E. (2006). Ubodzy – mechanizmy i wymiary wykluczenia społecznego na podstawie analizy przypadków. w: Kawula S., Białobrzeska K. (red.). Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
17.
Stachowiak, B. (2009). Młodzież wobec wykluczenia społecznego.w: Czajkowska-Ziobrowska, D. Zduniak, A. (red.). Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
18.
Stawicka, A. (2015). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Pozyskano (10.05.2017) z http:// https://www.senat.gov.pl/gfx/s....
 
19.
Smith, R. J., Gibbs, M., McFedries P. (1996). Żeglując po Internecie. Warszawa: Wydawnictwo LT & P.
 
20.
Tarkowska, E. (2007). Wprowadzenie. w: Tarkowska E. (red.). Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
21.
Wasylewicz, M. Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży – edukacyjny aspekt zjawiska. Pozyskano (10.05.2017) z http: file:///D:/Downloads/032%20ETI_nr%20Vol_6_4_Dzia%20ania%20przeciw.pdf.
 
22.
Zahorska, M. (2012). Dzieci ze środowisk marginesu społecznego w szkole. w: Warzywoda-Kruszyńska W. (red.). Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.