PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (31-47)
The use of mortgage and pledge as collateral forms of tax obligations by selected localgovernment units in Mazovia province. The outline of the problem
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The legislature created a number of legal institutions to ensure the accuracy and effectiveness of budgetary revenue to be realized. The study pointed out the forms of taxes collateral like mortgage and tax lien. On the basis of the data obtained indicated on the inability or even unwillingness of creditors represented by local governments for use the mortgage and pledge as a form of charges collateral. Analyzed data indicate low awareness of these forms of collateral and low effectiveness of its use. The conclusions drawn by the author coincide with those resulting from the information audit conducted by the SCC.
 
REFERENCES (36)
1.
Dzwonkowski, H. (2012). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
2.
Etel, L. (2008). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
3.
Kornasiewicz M. (2014) Zastaw jako skuteczne narzędzie zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. w: Możyłowski P. (red.). Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. Radom: Wydawnictwo: Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (s. 173).
 
4.
Mastalski, R. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. Melezini, A. (red.) (2015). Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Lex.
 
5.
Morawski, W. (2009)., Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych. w: Brzeziński B. (red.). Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń, (s. 245).
 
6.
Możyłowski, P. (2014). Przedsiębiorca jako zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wybrane zagadnienia. w: Możyłowski P. (red.). Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. Radom: Wydawnictwo: Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, (s. 203).
 
7.
Ofiarski, Z. (2010). Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. Olesińska, A. (2004). Prawo podatkowe. Toruń.
 
8.
Staniszewski, M. (2010). Egzekucja obowiązków podatkowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
9.
Karpiuk, M. (2008). Zastaw i hipoteka jako formy zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXVII. (s. 83).
 
10.
Karpiuk, M. (2010). Egzekucja administracyjna należności stanowiących dochód państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa mazowieckiego. Studia Prawnicze i Administracyjne. Nr 1 Rok 2010. Warszaw, (s. 76).
 
11.
Staniszewski, M. (2011). Uciążliwość a skuteczność egzekucji zobowiązań podatkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 652, Studia Administracyjne, Nr 3, Szczecin 2011 (51).
 
12.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2015, poz. 513, tekst jednolity. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 594.
 
13.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. 2001, Nr 124, poz. 1361.
 
14.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2012, tekst jednolity. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, tekst jednolity.
 
15.
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, Dz. U. z 2013 r., poz. 1289.
 
16.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dz. U. 2009, Nr 67, poz. 569.
 
17.
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2008, nr 209, poz. 1318).
 
18.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Dz. U. 2014, poz. 656.
 
19.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, M.P. poz. 709.
 
20.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2007 r., P 24/06.
 
21.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., SK 40/12.
 
22.
Informacja o wynikach kontroli efektywności egzekucji administracyjnej podatków i opłat dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gminy, LKI-41014-08, NIK, Delegatura w Kielcach, Kielce, maj 2009.
 
23.
Informacja o wynikach kontroli prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów z majątku, KAP-4101-004-00/2014, NIK, Warszawa 06.03.2015.
 
24.
Pismo o liczbie tytułów, kwotach zaległości oraz ich realizacji z Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów nr BMI.1.0136.411.2015 z dnia 06.07.2015 r.
 
25.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Ciechanów nr IMiOŚ-ID.3161.3.2015 z dnia 02.07.2015 r.
 
26.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Ciechanów nr WPO.3251.10.2015 z dnia 16.07.2015 r.
 
27.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Gostynina nr BB.1431.89.2015 z dnia 08.07.2015 r.
 
28.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Legionowo nr Re.3160.5.7.2015 z dnia 13.07.2015 r.
 
29.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki nr RO.1431.60.2015 z dnia 06.07.2015 r.
 
30.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Płocka nr WSB-I-RB.3162.7.11.2015.EK z dnia 06.07.2015 r.
 
31.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Radomia nr KP-I.1431.90.2015.EM z dnia 05.07.2015 r.
 
32.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta w Sochaczewie nr Sk.RP.3161.122.2015 z dnia 16.07.2015 r.
 
33.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Sokołów Podlaski nr OR.1431.22.2015 z dnia 07.07.2015 r.
 
34.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Szydłowca nr FN.3161.1.95.2015.AK z dnia 29.06.2015 r.
 
35.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Wołomina nr WOU.1431.85.2015 z dnia 10.07.2015 r.
 
36.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Żyrardowa nr PO.033.43.2015.POVIII z dnia 08.07.2015 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top