PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (31-47)
Wykorzystanie hipoteki i zastawu jako form zabezpieczenia zobowiązań podatkowych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Zarys problemu
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ustawodawca stworzył szereg instytucji prawnych, które mają zapewnić prawidłowość i skuteczność realizowanych dochodów budżetowych. W opracowaniu wskazano formy zabezpieczenia należności podatkowych, jakimi są hipoteka i zastaw skarbowy. Na podstawie pozyskanych danych wskazano na nieumiejętność lub wręcz niechęć wierzycieli, jakimi są samorządy, do stosowania hipoteki oraz zastawu jako form zabezpieczenia należności. Analizowane w opracowaniu dane świadczą o małej wiedzy o tych formach zabezpieczeń i niskiej efektywności ich wykorzystania. Wnioski wyciągnięte przez autora pokrywają się z tymi, które wynikają z informacji pokontrolnych przeprowadzonych przez NIK.
 
REFERENCJE (36)
1.
Dzwonkowski, H. (2012). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
2.
Etel, L. (2008). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
3.
Kornasiewicz M. (2014) Zastaw jako skuteczne narzędzie zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. w: Możyłowski P. (red.). Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. Radom: Wydawnictwo: Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (s. 173).
 
4.
Mastalski, R. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. Melezini, A. (red.) (2015). Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Lex.
 
5.
Morawski, W. (2009)., Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych. w: Brzeziński B. (red.). Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń, (s. 245).
 
6.
Możyłowski, P. (2014). Przedsiębiorca jako zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wybrane zagadnienia. w: Możyłowski P. (red.). Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. Radom: Wydawnictwo: Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, (s. 203).
 
7.
Ofiarski, Z. (2010). Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. Olesińska, A. (2004). Prawo podatkowe. Toruń.
 
8.
Staniszewski, M. (2010). Egzekucja obowiązków podatkowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
9.
Karpiuk, M. (2008). Zastaw i hipoteka jako formy zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXVII. (s. 83).
 
10.
Karpiuk, M. (2010). Egzekucja administracyjna należności stanowiących dochód państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa mazowieckiego. Studia Prawnicze i Administracyjne. Nr 1 Rok 2010. Warszaw, (s. 76).
 
11.
Staniszewski, M. (2011). Uciążliwość a skuteczność egzekucji zobowiązań podatkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 652, Studia Administracyjne, Nr 3, Szczecin 2011 (51).
 
12.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2015, poz. 513, tekst jednolity. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 594.
 
13.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. 2001, Nr 124, poz. 1361.
 
14.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2012, tekst jednolity. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, tekst jednolity.
 
15.
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, Dz. U. z 2013 r., poz. 1289.
 
16.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dz. U. 2009, Nr 67, poz. 569.
 
17.
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2008, nr 209, poz. 1318).
 
18.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Dz. U. 2014, poz. 656.
 
19.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, M.P. poz. 709.
 
20.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2007 r., P 24/06.
 
21.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., SK 40/12.
 
22.
Informacja o wynikach kontroli efektywności egzekucji administracyjnej podatków i opłat dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gminy, LKI-41014-08, NIK, Delegatura w Kielcach, Kielce, maj 2009.
 
23.
Informacja o wynikach kontroli prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów z majątku, KAP-4101-004-00/2014, NIK, Warszawa 06.03.2015.
 
24.
Pismo o liczbie tytułów, kwotach zaległości oraz ich realizacji z Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów nr BMI.1.0136.411.2015 z dnia 06.07.2015 r.
 
25.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Ciechanów nr IMiOŚ-ID.3161.3.2015 z dnia 02.07.2015 r.
 
26.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Ciechanów nr WPO.3251.10.2015 z dnia 16.07.2015 r.
 
27.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Gostynina nr BB.1431.89.2015 z dnia 08.07.2015 r.
 
28.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Legionowo nr Re.3160.5.7.2015 z dnia 13.07.2015 r.
 
29.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki nr RO.1431.60.2015 z dnia 06.07.2015 r.
 
30.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Płocka nr WSB-I-RB.3162.7.11.2015.EK z dnia 06.07.2015 r.
 
31.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Radomia nr KP-I.1431.90.2015.EM z dnia 05.07.2015 r.
 
32.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta w Sochaczewie nr Sk.RP.3161.122.2015 z dnia 16.07.2015 r.
 
33.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Sokołów Podlaski nr OR.1431.22.2015 z dnia 07.07.2015 r.
 
34.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Szydłowca nr FN.3161.1.95.2015.AK z dnia 29.06.2015 r.
 
35.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Wołomina nr WOU.1431.85.2015 z dnia 10.07.2015 r.
 
36.
Pismo o liczbie tytułów wykonawczych i ustanowionych zabezpieczeniach z Urzędu Miasta Żyrardowa nr PO.033.43.2015.POVIII z dnia 08.07.2015 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top