PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (157-174)
Application of knowledge management in marketing activities by micro-entrepreneurs
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Despite the stage of company growth, management boards face many challenges related to sales and marketing issues. For example, management board has to decide on budget allocation between products, or promotional channels. Decision making is exceptionally hard for micro-entrepreneurs, which have limited resources (human, financial resources). Moreover, micro-entrepreneurs often lack procedures and IT systems to develop optimal solutions. Due to this specific situation of micro-entrepreneurs, not all knowledge management models can be applied by them. The aim of following paper is to present how micro-entrepreneurs can leverage their decision making process with knowledge management. Presented approach to decision making based on knowledge management is align to specific situation of micro-entrepreneurs. In the paper, the process of decision making in sales and marketing context is described. Presented approach is relevant and ready to use by micro-entrepreneurs. Both benefits and limitation of presented approach are discussed. Moreover, practical application of presented approach is described. Recommendations regarding application and usage of the approach are given.
 
REFERENCES (23)
1.
Bałaszczuk A. (2004). Korzyści z zarządzania wiedzą. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
2.
Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A. (2004). Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
3.
Brdulak J.J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
4.
Brooking A. (1999). Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory. London, International Thomson Business Press.
 
5.
Domański Z. (2014). Zarządzanie wiedza w organizacji. ,,Journal of Modern Science”, nr 3/22, WSGE.
 
6.
Domański Z. (2015). Innowacyjność w zarządzaniu organizacjami opartymi na wiedzy, ,,Journal of Modern Science”, nr 3/26, WSGE.
 
7.
Drucker P. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Galata S. (2004). Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka. Warszawa. Difin.
 
9.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002). Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: (red.) W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna. Warszawa, Difin.
 
10.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa, Difin.
 
11.
Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i polityka. Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 
12.
Jashapara A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
13.
Kisielnicki J. (2004). Zarządzenie organizacją. Warszawa, WSHiP.
 
14.
Klimczok M., Tomczyk A. (2012). Zarządzanie wiedzą − współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie (2).
 
15.
Kłak M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiegow Kielcach.
 
16.
Perechuda K. (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
17.
Pollard D. (Jan/Feb 2005). The Future of Knowledge. Across the Board.
 
18.
Porter M.E. (1998). The Competitive Advantage of Nations. 2nd ed. New York, Free Press.
 
19.
Skrzypek E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin, Wyd. UMCS.
 
20.
Skyrme D.J. (1999). Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise. Oxford, Butterworth Heinemann.
 
21.
Sopińska A. i Wachowiak P. (2006). Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. „E-mentor”, nr 1 (14), http://www.e-mentor.edu.pl/art... (dostęp: 20.05.2016).
 
22.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, t.j., http://isap.sejm.gov.pl/Detail... (dostęp: 20.05.2016).
 
23.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, t.j.,http://aktyprawne.poznajpodatk...: 20.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top