PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (157-174)
Wykorzystanie zarządzania wiedzą w działaniach marketingowych mikroprzedsiębiorców
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, kadra zarządzająca ma do rozwiązania wiele problemów dotyczących kwestii sprzedażowych i marketingowych, np.: jak alokować budżet pomiędzy produktami, które kanały komunikacji wybrać. Podejmowanie takich decyzji jest szczególnie trudne dla mikroprzedsiębiorców, którzy dysponują ograniczonymi zasobami (ludzkimi, finansowymi). Ponadto mikroprzedsiębiorcom często brakuje rozwiniętych procedur i systemów IT do uzyskiwania optymalnych rozwiązań na postawione pytania. Z tych powodów nie wszystkie modele zarządzania wiedzą mogą być przez mikroprzedsiębiorców zastosowane w praktyce. Celem pracy jest zaprezentowanie sposobu, w jaki mikroprzedsiębiorcy mogą wykorzystywać zarządzanie wiedzą do podejmowania decyzji w obszarze sprzedaży i marketingu. Zaprezentowane zostało podejście do podejmowania decyzji z wykorzystaniem zarządzania wiedzą dopasowane do możliwości mikroprzedsiębiorców. Omówione zostały korzyści i ograniczenia opisanego podejścia. Przedstawione zostało praktyczne zastosowanie opisanego podejścia. Z pracy wynikają rekomendacje dotyczące konieczności i sposobu wdrożenia zarządzania wiedzą przez mikroprzedsiębiorców.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bałaszczuk A. (2004). Korzyści z zarządzania wiedzą. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
2.
Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A. (2004). Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
3.
Brdulak J.J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
4.
Brooking A. (1999). Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory. London, International Thomson Business Press.
 
5.
Domański Z. (2014). Zarządzanie wiedza w organizacji. ,,Journal of Modern Science”, nr 3/22, WSGE.
 
6.
Domański Z. (2015). Innowacyjność w zarządzaniu organizacjami opartymi na wiedzy, ,,Journal of Modern Science”, nr 3/26, WSGE.
 
7.
Drucker P. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Galata S. (2004). Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka. Warszawa. Difin.
 
9.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002). Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: (red.) W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna. Warszawa, Difin.
 
10.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa, Difin.
 
11.
Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i polityka. Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 
12.
Jashapara A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
13.
Kisielnicki J. (2004). Zarządzenie organizacją. Warszawa, WSHiP.
 
14.
Klimczok M., Tomczyk A. (2012). Zarządzanie wiedzą − współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie (2).
 
15.
Kłak M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiegow Kielcach.
 
16.
Perechuda K. (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
17.
Pollard D. (Jan/Feb 2005). The Future of Knowledge. Across the Board.
 
18.
Porter M.E. (1998). The Competitive Advantage of Nations. 2nd ed. New York, Free Press.
 
19.
Skrzypek E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin, Wyd. UMCS.
 
20.
Skyrme D.J. (1999). Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise. Oxford, Butterworth Heinemann.
 
21.
Sopińska A. i Wachowiak P. (2006). Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. „E-mentor”, nr 1 (14), http://www.e-mentor.edu.pl/art... (dostęp: 20.05.2016).
 
22.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, t.j., http://isap.sejm.gov.pl/Detail... (dostęp: 20.05.2016).
 
23.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, t.j.,http://aktyprawne.poznajpodatk...: 20.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top