PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
STRESZCZENIE
Zarządzanie jest interesującym zagadnieniem nie tylko dla funkcjonowa­nia organizacji, ale przede wszystkim dla ludzi w nich zatrudnionych. Jest wa­runkiem, który nakłada odpowiedzialność za powierzone zadania. Wymaga kreowania i promowania człowieka jako najwyższej wartości. A zatem pozy­skiwanie właściwych pracowników, wykorzystanie ich wiedzy oraz umiejęt­ności jest priorytetem na konkurencyjnym rynku. Sprzyja osiąganiu celów organizacji. Jej efektywność uwarunkowana jest czynnikami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi oraz etyczno-moralnymi. W przedsię­biorstwie tendencje rozwojowe są decydujące dla takich parametrów, jak: pa­nowanie na rynku, przewaga konkurencyjna, a także wizerunek zewnętrzny. Powinny one być nieustannie kontrolowane, aby przeciwdziałać niepożąda­nym zjawiskom. Czynniki determinujące efektywność organizacji dotyczą przede wszyst­kim jakości wykorzystywania kapitału ludzkiego. Ponadto odpowiednio przygotowany i zmotywowany personel jest gwarantem sukcesu organizacji. Szczególne znaczenie dla realizacji zadań w przedsiębiorstwie mają zasoby ludzkie, które powołane są do wypełniania celów i efektywnej realizacji wyty­czonej strategii. Dlatego niezwykle istotne jest zatrudnienie właściwych ludzi o określonej wiedzy, uzdolnieniach i postawach. W organizacji ważne jest należyte zarządzanie zasobami ludzkimi, któ­re powinno być traktowane jako źródło przewagi konkurencyjnej nie tylko przedsiębiorstw, ale również krajów. Istotne zatem jest inwestowanie w kapitał ludzki, będący najważniejszym zasobem organizacji. Formą wsparcia w tym działaniu jest szeroko rozumiana edukacja, jak również szkolenia zawodowe. Sprawność i efektywność organizacji zależy od dopasowania do aktualne­go zapotrzebowania gospodarki. Jej wyznacznikami są informatyzacja i wie­dza, traktowane jako jeden ze sposobów dostosowania przedsiębiorstwa do działania w warunkach globalizacji. W zaprezentowanej publikacji przedstawiono zagadnienia z dziedziny za­rządzania we współczesnym świecie. Redaktorzy pragną podziękować Recenzentom – Prof. dr hab. Hali­nie Czubasiewicz, Dyrektor Instytutu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, i Prof. dr. hab. inż. Jerzemu Zawiszy z Akademii Nauk Społecznych w Warszawie za cenne uwagi, dzięki którym publikowane treści nabrały ostatecznego kształtu w podanej publikacji. Słowa podziękowania należą się Autorom tekstów za wniesiony trud w przygotowanie artykułów w opublikowanym zbiorze. Szczególne podziękowania składamy Władzom Wyższej Szkoły Gospo­darki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz pracowni­kom i studentom, którzy przyczynili się do organizacji konferencji „Zarzą­dzanie w XXI wieku – w poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządza­nia organizacją”. Mamy nadzieję, że zaprezentowany materiał wzbogaci wiedzę z dziedziny zarządzania i zostanie życzliwie przyjęty przez czytelnika.
Journals System - logo
Scroll to top